Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v mediácii

Podielové spoluvlastníctvo možno zrušiť a vyporiadať dvomi cestami.
Dohodou alebo rozhodnutím súdu.

 

Každá táto cesta má svoje osobitosti. Vzájomná dohoda spoluvlastníkov má prioritu pri riešení vzájomných vzťahov spoluvlastníkov.

Predmetom zrušenia a vyporiadania je vždy celá vec, nie len jej podiel.

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva musí obsahovať ustanovenia o tom, akým spôsobom sa zrušuje podielové spoluvlastníctvo a ako sa spoluvlastníci medzi sebou navzájom vyporiadavajú, ako aj ďalšie zákonné náležitosti. Táto dohoda musí byť uzatvorená v písomnej forme, ak ide o nehnuteľnosť.

Ak máte záujem pokúsiť sa prednostne o dohodu, celým procesom zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva Vás môže previesť aj mediátor.

Nakoľko sa často stáva, že spoluvlastníctvo je „matka nesvárov“ je užitočné mať po ruke odborníka na komunikáciu a riešenie konfliktných situácii, ktorý ovláda aj právnu stránku veci.

Výsledkom takejto mediácie je dohoda o mediácií o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Pokiaľ by ste sa ako spoluvlastníci nedohodli na spôsobe zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, na návrh ktoréhokoľvek zo spoluvlastníkov o tom rozhodne súd. Pri rozhodovaní súd prihliada na veľkosť spoluvlastníckych podielov a na účelné využitie veci.

Na rozdiel od dohody všetkých spoluvlastníkov, ktorí sa môžu na spôsobe zrušenia a vyporiadania dohodnúť, súd postupuje pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva v zmysle nasledovných zákonných zásad uvedených v § 142 Občianskeho zákonníka.

  1. Najprv súd skúma, či je možné nehnuteľnosť, ktorá je predmetom spoluvlastníctva, dobre rozdeliť medzi spoluvlastníkov. Pokiaľ je možné nehnuteľnosť dobre rozdeliť, súd musí vždy postupovať tak, že nehnuteľnosť rozdelí, a to aj v prípade, že rozdelenie žiaden zo spoluvlastníkov nenavrhuje.
  2. Ak nie je rozdelenie možné, prikáže nehnuteľnosť za náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, prihliadne pritom na to, aby sa nehnuteľnosť mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom.
  3. Ak nehnuteľnosť nikto zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

A je tu ešte ďalšia možnosť ako môže súd rozhodnúť a to tak, že ak vzhliadne dôvody hodné osobitného zreteľa, spoluvlastníctvo nezruší a nevyporiada.

Súdne konania týkajúce sa zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva patria medzi tie časovo, finančne i právne náročnejšie.

Pri podaní žaloby o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je nutné zaplatiť súdny poplatok vo výške 6 % (6 % sa určuje z ceny spoluvlastníckeho podielu, ktorý požadujete). 

V závere pripomínam, že o mediáciu sa môžete pokúsiť aj v priebehu súdneho konania, za situácie, že s mediáciou búdu všetci spoluvlastníci súhlasiť.

Ak dôjde v mediácii k uzavretiu dohody, jednou z možností je, že sa výsledná dohoda predloží súdu ako podklad pre zmier.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *