Vyporiadanie majetku po rozvode JE MOŽNÉ AJ MEDIÁCIOU

Mediáciou získate viac času na dohodu!  

So vznikom manželstva je spojený vznik BSM – bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kedy manželia vstupujú do spoločných majetkových vzťahov nielen medzi sebou navzájom ale aj do vzťahov voči tretím osobám.

Bezpodielovosť znamená, že podiel na vlastníckom práve k spoločnému majetku medzi manželmi nie je presne vymedzený (ak vlastníte nehnuteľnosť, ktorá patrí do BSM, veľkosť spoluvlastníckeho podielu je na liste vlastníctva vyjadrená ako 1/1 z celku).

V prípade rozvodu dochádza k zániku manželstva. Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. 

Ak sa chcete dohodnúť ako po rozvode vyporiadate spoločný majetok, máte na to 3 roky od právoplatnosti rozvodu manželstva.


 
BSM možno vyporiadať troma spôsobmi:

 

  1. DOHODOU O VYPORIADANÍ BSM 

Túto dohodu možno uzavrieť aj v mediácii za pomoci mediátora. Výhodou je, že v priebehu mediácie premlčacie a prekluzívne lehoty neplynú. Mediáciou tak získate viac času na dohodu.

Vyporiadanie BSM dohodou v mediácii Vás stojí menej času a peňazí. 

 

2. ROZHODNUTÍM SÚDU

S podaním žaloby o vyporiadanie BSM  na súde sa spája zaplatenie súdneho poplatku. Vzhľadom na zložitosť veci po právnej stránke, je vhodné, aby ste boli právne zastúpený. 

V konaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je základom súdneho poplatku cena všetkých vecí patriacich do BSM a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú.

VÝŠKA SÚDNEHO POPLATKU ZA VYPORIADANIE BSM

Podľa položky 6 sadzobníka súdnych poplatkov sa za vyporiadanie BSM platia súdne poplatky 2 -krát, a to:

a) suma 66,- eur zo žaloby na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

b) po skončení konania, ak sa konanie skončilo rozsudkom, 3 % a ak sa konanie skončilo súdnym zmierom, 1 %, najmenej 66 eur, najviac 16 596,50 eura.

Súd môže po skončení konania zaviazať uhradiť súdny poplatok oboch bývalých manželov alebo len jedného.

 

3. UPLYNUTÍM ČASU

V prípade, že do troch rokov od rozvodu manželstva neuzatvoríte dohodu o vyporiadaní BSM, ani nepodáte žalobu o vyporiadanie BSM, uplynutím času sa uplatňuje zákonná domnienka vyporiadania BSM, t. j. že hnuteľné veci manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíval. Ostatné hnuteľné a nehnuteľné veci zostávajú v podielovom spoluvlastníctve a platí, že podiely oboch (ex)manželov ako spoluvlastníkov sú rovnaké (ak vlastníte nehnuteľnosť, ktorá patrila do BSM, veľkosť spoluvlastníckeho podielu  bude na liste vlastníctva vyjadrená ako 1/2 z celku pre každého z (ex)manželov).