Archív značiek: výhody

Mediácia a jej výhody

Prečo sa rozhodnúť pre mediáciu?

Pozrite si krátke 1 -minútové video o výhodách mediácie alebo si prečítajte tento článok, ktorý vám objasní výhody mediácie podrobnejšie. 

 

SÚDIŤ SA ALEBO SA ROZHODNÚŤ PRE MEDIÁCIU?

Medzi hlavné výhody mediácie oproti súdnej ceste patrí rýchlosť, diskrétnosť a ekonomickosť.

Obvyklým výsledkom mediácie je dohoda o mediácii, ktorá je konsenzom oboch strán a je jasne formulovaná, zrozumiteľná a prakticky uskutočniteľná. Obe strany sú tak s dohodou spokojné.

Úspešná mediácia má len víťaza, nie porazených.

Nízke finančné náklady. Náklady na mediáciu sú v porovnaní s nákladmi na súdne konanie a právne služby s ním spojené nižšie. V prípade majetkových sporov vyriešených v rámci mediácie, sa skrátením lehoty vyriešenia sporu šetria aj finančné náklady strán napr. na úroky z omeškania. V rámci mediácie je možnosť rozdeliť náklady na mediáciu medzi sporiace sa strany.

Vrátenie súdnych poplatkov. Ak súdne konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, súd im vráti 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru po začatí prvého pojednávania, súd im vráti 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Pri ešte nezaplatených poplatkoch súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok zruší.

Rýchlosť a časová úspora. V rámci mediácie nie je osoba zúčastnená na mediácii zaťažovaná procesnými povinnosťami a nepružnými formalitami vyplývajúcimi zo súdneho konania (čakanie na termín pojednávania, podávanie opravných prostriedkov, časté súdne prieťahy a pod.)

Dobrovoľnosť. Mediáciu je možné začať len so súhlasom všetkých „sporových“ strán a ukončiť v ktorejkoľvek fáze mediačného procesu bez uvedenia dôvodov.

Neverejnosť. Ak sa strany spoločne s mediátorom nedohodnú inak, zúčastňujú sa mediačného sedenia iba strany sporu.

Dôvernosť. Informácie získané v priebehu mediácie sú dôverné a ak sa účastníci nedohodnú inak, nemožno ich zverejňovať. Strany nemôžu uvádzať ako dôkaz veci, ktoré sa ako dôverné pri mediácii dozvedeli.

Zachovanie reputácie a dobrej povesti. Oproti súdnemu pojednávaniu je mediačný proces neverejný a tak neohrozuje dobrú povesť, reputáciu či už z pohľadu verejnosti alebo budúcich možných obchodných partnerov. Je nesporné, že vytvoriť si dobrú povesť nie je ľahké a jej strata môže narobiť väčšie škody ako samotný spor.

Dispozícia sporom. Strany sporu neprenechávajú svoj spor na rozhodnutie autorite. Samí majú kontrolu nad procesom riešenia sporu ako aj nad jeho výsledkom.

Flexibilné a kreatívne riešenia. Podmienky mediačnej dohody sa s väčšou pravdepodobnosťou budú viac plniť ako podmienky nastavené v autoritatívnom súdnom rozhodnutí, pretože spor bol vyriešený za podmienok, ktoré si strany samé nastavili a s ktorými súhlasili.

Menší psychický otras. Strany sporu majú v rámci mediácie pocit emočnej podpory. Strana môže pochopiť druhú stranu a sám byť pochopený. Dochádza k ujasneniu si potrieb, záujmov a očakávaní. Oproti súdnym pojednávaniam sa často znižuje napätie a zachováva možnosť spolupráce smerom do budúcna.