Archív značiek: mediátor

Súd mi odporúčil mediáciu. Čo s tým?

Ak ste v situácii, že Vám mediáciu odporučil súd, možno zvažujete čo ďalej.

Súd môže odporučiť mediáciu pri predbežnom prejednaní sporu alebo na pojednávaní a v rámci neho podať krátku informáciu o mediácii a jej vplyve na ďalší priebeh konania pred súdom.  

Úlohou súdu je v prvom rade pokúsiť sa o zmierne vyriešenie sporu, zmierom alebo inou dohodou, ktorá by mohla smerovať napríklad k späťvzatiu žaloby. Za týmto účelom Vám môže súd odporučiť mediáciu, ktorá je rýchla, a neformálna.

Využitie mediácie je v zmysle zákona možnosťou, nie povinnosťou. Máte teda na výber, či tento spôsob mimosúdneho riešenia sporu, ktorý môže vyústiť do dohody, využijete alebo nie.    

Mediácia je teda často možná aj keď sa súdite, a to či už na základe odporúčania súdu ale i bez neho.

Na Slovensku má každý právo na ochranu svojich práv aj mimosúdnou cestou prostredníctvom mediácie.

Aké spory možno v mediácii riešiť?

Sú to spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov a tiež cezhraničné spory podľa zákona o mediácii.  

Odporúčanie súdu pokúsiť sa riešiť spor mediáciou, by ste ale nemali brať na ľahkú váhu. Prečo?

Brali by ste na ľahkú váhu odporúčanie lekára pri liečbe Vášho zdravotného problému?

S najväčšou pravdepodobnosťou nie a pri odporúčanej liečbe, ktorej absolvovanie je Vašou možnosťou, nie povinnosťou, by ste zvážili všetky pre a proti.

Tak ako lekár aj sudca je odborník vo svojej oblasti. Aj on Vám môže vo Vašom právnom prípade dať v zmysle zákona odporúčanie. Odporúčanie pokúsiť sa o zmierne riešenie sporu mediáciou.

Prebieha mimo súdu na neformálnej a neutrálnej pôde u mediátora.

Keď súd zvažuje či vo Vašom spore mediáciu odporuči alebo nie, berie do úvahy možnosť a účelnosť využitia mediácie vo Vašom spore.

Neúčelnosť mediácie môže súd vyhodnotiť napríklad v sporoch:

 • v ktorých je potrebné rýchle vykonanie procesného úkonu súdom,
 • ak je pobyt strany alebo účastníka v konaní neznámy,
 • keď sa jedná o spory spojené s násilím, pri ktorých sú predmetom základné ľudské práva a ústavné práva,
 • pri osobách dlhodobo závislých (napr. na liekoch, omamných a psychotropných látkach), prípadne so psychickými poruchami,
 • medzi stranami vo veľmi zjavnej nerovnosti alebo
 • ak sa jedná o dlhodobé vzťahové krízy a nie je medzi stranami zreteľná ani minimálna snaha o konsenzuálne riešenie vzájomných konfliktov.

Mediáciu súd môže odporučiť:

 • v konaní o rozvod manželstva,
 • v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých (pri otázkach starostlivosti o dieťa, výživného, styku rodiča s dieťaťom atď.),
 • v sporoch, v ktorých sú vzťahy medzi stranami dlhodobého charakteru a ich záujmom je udržať tento vzťah aj do budúcna (medzi členmi rodiny, spolupracovníkmi, susedmi, spoluvlastníkmi, obchodnými partnermi atď.),
 • v prípadoch, v ktorých by súd „urovnal“ rozhodnutím iba časť sporu ale nie samotný spor ako celok alebo
 • ak spor skrýva závažnejší spor alebo problém,
 • ak náklady a trvanie súdneho konania sú neprimerané k dotknutým záujmom a v iných konaniach.

Ak súd v konkrétnej právnej veci odporučil mediáciu, znamená to, že ju považuje za možnú a účelnú.

Dáva tak stranám alebo účastníkom priestor pre zlepšenie komunikácie a nájdenie vlastných možností a riešení (či už celkových alebo čiastkových), ktoré pre nich budú prijateľné.

Obvyklým výsledkom mediácie je potom dohoda o mediácii, ktorá môže smerovať aj k späťvzatiu žaloby alebo k zmieru.

Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých majú účastníci možnosť prevziať rodičovskú zodpovednosť a nenechať rozhodovať o vlastných deťoch súd.

Súd uprednostňuje rodičovské dohody.

Autoritatívne rozhodnutie súdu by malo byť až následným riešením veci.