Archív značiek: mediácia

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v mediácii

Podielové spoluvlastníctvo možno zrušiť a vyporiadať dvomi cestami.
Dohodou alebo rozhodnutím súdu.

 

Každá táto cesta má svoje osobitosti. Vzájomná dohoda spoluvlastníkov má prioritu pri riešení vzájomných vzťahov spoluvlastníkov.

Predmetom zrušenia a vyporiadania je vždy celá vec, nie len jej podiel.

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva musí obsahovať ustanovenia o tom, akým spôsobom sa zrušuje podielové spoluvlastníctvo a ako sa spoluvlastníci medzi sebou navzájom vyporiadavajú, ako aj ďalšie zákonné náležitosti. Táto dohoda musí byť uzatvorená v písomnej forme, ak ide o nehnuteľnosť.

Ak máte záujem pokúsiť sa prednostne o dohodu, celým procesom zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva Vás môže previesť aj mediátor.

Nakoľko sa často stáva, že spoluvlastníctvo je „matka nesvárov“ je užitočné mať po ruke odborníka na komunikáciu a riešenie konfliktných situácii, ktorý ovláda aj právnu stránku veci.

Výsledkom takejto mediácie je dohoda o mediácií o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Pokiaľ by ste sa ako spoluvlastníci nedohodli na spôsobe zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, na návrh ktoréhokoľvek zo spoluvlastníkov o tom rozhodne súd. Pri rozhodovaní súd prihliada na veľkosť spoluvlastníckych podielov a na účelné využitie veci.

Na rozdiel od dohody všetkých spoluvlastníkov, ktorí sa môžu na spôsobe zrušenia a vyporiadania dohodnúť, súd postupuje pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva v zmysle nasledovných zákonných zásad uvedených v § 142 Občianskeho zákonníka.

 1. Najprv súd skúma, či je možné nehnuteľnosť, ktorá je predmetom spoluvlastníctva, dobre rozdeliť medzi spoluvlastníkov. Pokiaľ je možné nehnuteľnosť dobre rozdeliť, súd musí vždy postupovať tak, že nehnuteľnosť rozdelí, a to aj v prípade, že rozdelenie žiaden zo spoluvlastníkov nenavrhuje.
 2. Ak nie je rozdelenie možné, prikáže nehnuteľnosť za náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, prihliadne pritom na to, aby sa nehnuteľnosť mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom.
 3. Ak nehnuteľnosť nikto zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

A je tu ešte ďalšia možnosť ako môže súd rozhodnúť a to tak, že ak vzhliadne dôvody hodné osobitného zreteľa, spoluvlastníctvo nezruší a nevyporiada.

Súdne konania týkajúce sa zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva patria medzi tie časovo, finančne i právne náročnejšie.

Pri podaní žaloby o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je nutné zaplatiť súdny poplatok vo výške 6 % (6 % sa určuje z ceny spoluvlastníckeho podielu, ktorý požadujete). 

V závere pripomínam, že o mediáciu sa môžete pokúsiť aj v priebehu súdneho konania, za situácie, že s mediáciou búdu všetci spoluvlastníci súhlasiť.

Ak dôjde v mediácii k uzavretiu dohody, jednou z možností je, že sa výsledná dohoda predloží súdu ako podklad pre zmier.

Rodinná mediácia: Rozvod

Ak stojíte pred rozhodnutím či manželstvo ukončiť alebo nie, je dôležité získať čo najviac informácií a postaviť sa k otázke rozvodu s potrebným nadhľadom.

Rozvod manželstva totiž so sebou môže priniesť ďalšie ťažkosti týkajúce sa napríklad financií, výchovy detí, osamelosti alebo negatívnych účinkov na deti.

Ak máte ale vo veci jasno, manželstvo je možné ukončiť podaním návrhu na súd jedným z manželov, s podaním ktorého sa na súde spája zaplatenie súdneho poplatku vo výške 66 EUR. Súdny poplatok nemusí zaplatiť ten, komu bol priznaný nárok na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci.

V prípade, ak súd po preskúmaní vzťahov medzi manželmi zistí, že manželstvo je vážne a trvalo rozvrátené a že náprava je nereálna, manželstvo rozvedie. Súd vás teda môže a nemusí rozviesť, záleží od jeho celkového posúdenia a nie je ani tak podstatné či manžel s rozvodom manželstva súhlasí alebo nie.

Dohodu o rozvode ako takú nie je možné predložiť súdu, je nutné podať návrh na rozvod manželstva.

V rámci rozhodnutia o rozvode manželstva musí súd upraviť výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode manželstva. Súd o ich úprave môže rozhodnúť autoritatívne alebo môže prednostne schváliť dohodu rodičov.

O uzavretie dohody rodičov o výkone rodičovských práv a povinností na čas po rozvode sa rodičia maloletého dieťaťa môžu pokúsiť cestou mediácie. Začať mediáciu je možné so súhlasom oboch rodičov.

Pomocou mediácie si môžete ako manželia ujasniť príčiny a dôvody rozvratu vášho manželstva, ich intenzitu a najmä otázku či je možné očakávať obnovenie vášho manželského spolužitia.

Ak sa ako manželia zhodnete na rozvode, v rámci rodinnej mediácie sa môžete ďalej za pomoci mediátora pokúsiť o uzatvorenie dohody rodičov a v nej si upraviť „rodičovský plán“, t. z. ako sa budete ďalej spoločne starať o maloleté dieťa na čas po rozvode. Bude si to vyžadovať úsilie z vašej strany ale je to nesmierne dôležité! Prečo?

Aj keď prestávate byť partnermi, rodičmi zostávate po celý život a preto je dobré, aby ste sa aj napriek partnerským nezhodám, zamerali na najlepší záujem dieťaťa smerom do budúcna.

Mediácia napomáha rodičom spoločne komunikovať racionálne, bez negatívnych emócií tak, aby dieťa nepociťovalo nepohodu a aby sa rozpad vzťahu jeho rodičov v čo najmenšej možnej miere odrazilo na jeho zdraví a rozvoji.

V dohode si rodičia môžu aj za pomoci mediátora dohodnúť podmienky úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu a to najmä:

 • ktorému z rodičov bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prípadne sa môžu rodičia dohodnúť na striedavej osobnej starostlivosti (ak je vhodná),
 • ďalej kto bude maloleté dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok,
 • aká bude výška výživného,
 • tiež sa môžu dohodnúť na úprave styku (stretávania sa) rodiča s maloletým dieťaťom a iné.

Uzavretá dohoda rodičov je následne spísaná mediátorom vo forme dohody o mediácii a predložená súdu na schválenie za účelom zabezpečenia jej vykonateľnosti. V prípade rozvodu manželstva a schválenia dohody rodičov súdom, sa táto dohoda stane súčasťou rozsudku súdu o rozvode manželstva.

Mediácia a jej výhody

Prečo sa rozhodnúť pre mediáciu?

Pozrite si krátke 1 -minútové video o výhodách mediácie alebo si prečítajte tento článok, ktorý vám objasní výhody mediácie podrobnejšie. 

 

SÚDIŤ SA ALEBO SA ROZHODNÚŤ PRE MEDIÁCIU?

Medzi hlavné výhody mediácie oproti súdnej ceste patrí rýchlosť, diskrétnosť a ekonomickosť.

Obvyklým výsledkom mediácie je dohoda o mediácii, ktorá je konsenzom oboch strán a je jasne formulovaná, zrozumiteľná a prakticky uskutočniteľná. Obe strany sú tak s dohodou spokojné.

Úspešná mediácia má len víťaza, nie porazených.

Nízke finančné náklady. Náklady na mediáciu sú v porovnaní s nákladmi na súdne konanie a právne služby s ním spojené nižšie. V prípade majetkových sporov vyriešených v rámci mediácie, sa skrátením lehoty vyriešenia sporu šetria aj finančné náklady strán napr. na úroky z omeškania. V rámci mediácie je možnosť rozdeliť náklady na mediáciu medzi sporiace sa strany.

Vrátenie súdnych poplatkov. Ak súdne konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, súd im vráti 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru po začatí prvého pojednávania, súd im vráti 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Pri ešte nezaplatených poplatkoch súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok zruší.

Rýchlosť a časová úspora. V rámci mediácie nie je osoba zúčastnená na mediácii zaťažovaná procesnými povinnosťami a nepružnými formalitami vyplývajúcimi zo súdneho konania (čakanie na termín pojednávania, podávanie opravných prostriedkov, časté súdne prieťahy a pod.)

Dobrovoľnosť. Mediáciu je možné začať len so súhlasom všetkých „sporových“ strán a ukončiť v ktorejkoľvek fáze mediačného procesu bez uvedenia dôvodov.

Neverejnosť. Ak sa strany spoločne s mediátorom nedohodnú inak, zúčastňujú sa mediačného sedenia iba strany sporu.

Dôvernosť. Informácie získané v priebehu mediácie sú dôverné a ak sa účastníci nedohodnú inak, nemožno ich zverejňovať. Strany nemôžu uvádzať ako dôkaz veci, ktoré sa ako dôverné pri mediácii dozvedeli.

Zachovanie reputácie a dobrej povesti. Oproti súdnemu pojednávaniu je mediačný proces neverejný a tak neohrozuje dobrú povesť, reputáciu či už z pohľadu verejnosti alebo budúcich možných obchodných partnerov. Je nesporné, že vytvoriť si dobrú povesť nie je ľahké a jej strata môže narobiť väčšie škody ako samotný spor.

Dispozícia sporom. Strany sporu neprenechávajú svoj spor na rozhodnutie autorite. Samí majú kontrolu nad procesom riešenia sporu ako aj nad jeho výsledkom.

Flexibilné a kreatívne riešenia. Podmienky mediačnej dohody sa s väčšou pravdepodobnosťou budú viac plniť ako podmienky nastavené v autoritatívnom súdnom rozhodnutí, pretože spor bol vyriešený za podmienok, ktoré si strany samé nastavili a s ktorými súhlasili.

Menší psychický otras. Strany sporu majú v rámci mediácie pocit emočnej podpory. Strana môže pochopiť druhú stranu a sám byť pochopený. Dochádza k ujasneniu si potrieb, záujmov a očakávaní. Oproti súdnym pojednávaniam sa často znižuje napätie a zachováva možnosť spolupráce smerom do budúcna.

Ako vyhľadať mediátora

REGISTER MEDIÁTOROV

Register všetkých registrovaných mediátorov a mediačných centier zverejňuje Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webovom sídle: Mediátori – MSSR (justice.sk)

V rámci projektu „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ je dočasne vytvorený zoznam mediátorov, ktorí majú záujem o vykonávanie mediačných služieb v sporoch, v ktorých prebieha súdne konanie. Do tohto zoznamu môžete nahliadnuť kliknutím na nasledovný odkaz.

Zoznam-aktivnych-mediatorov-ktori-maju-zaujem-riesit-spory-v-ktorych-je-vedene-sudne-konanie_aktual.-k-15.9.2022.pdf (gov.sk)

INFORMAČNÉ CENTRUM SÚDU

Potrebné informácie o mediácii, mediátoroch a mediačných centrách získate aj v informačnom centre súdu.

Informačné centrum súdu zabezpečuje každý pracovný deň styk s verejnosťou, a to najmä poskytovaním informácií pre účastníkov konania o stave súdneho konania, o mediácii a jej výhodách vrátane sprístupnenia registra mediátorov a iné.

Následným krokom je potom osloviť mediátora či už osobne, cez telefón alebo emailom a dohodnúť si osobnú úvodnú konzultáciu u mediátora, ktorá je často bezplatná.

Súd mi odporúčil mediáciu. Čo s tým?

Ak ste v situácii, že Vám mediáciu odporučil súd, možno zvažujete čo ďalej.

Súd môže odporučiť mediáciu pri predbežnom prejednaní sporu alebo na pojednávaní a v rámci neho podať krátku informáciu o mediácii a jej vplyve na ďalší priebeh konania pred súdom.  

Úlohou súdu je v prvom rade pokúsiť sa o zmierne vyriešenie sporu, zmierom alebo inou dohodou, ktorá by mohla smerovať napríklad k späťvzatiu žaloby. Za týmto účelom Vám môže súd odporučiť mediáciu, ktorá je rýchla, a neformálna.

Využitie mediácie je v zmysle zákona možnosťou, nie povinnosťou. Máte teda na výber, či tento spôsob mimosúdneho riešenia sporu, ktorý môže vyústiť do dohody, využijete alebo nie.    

Mediácia je teda často možná aj keď sa súdite, a to či už na základe odporúčania súdu ale i bez neho.

Na Slovensku má každý právo na ochranu svojich práv aj mimosúdnou cestou prostredníctvom mediácie.

Aké spory možno v mediácii riešiť?

Sú to spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov a tiež cezhraničné spory podľa zákona o mediácii.  

Odporúčanie súdu pokúsiť sa riešiť spor mediáciou, by ste ale nemali brať na ľahkú váhu. Prečo?

Brali by ste na ľahkú váhu odporúčanie lekára pri liečbe Vášho zdravotného problému?

S najväčšou pravdepodobnosťou nie a pri odporúčanej liečbe, ktorej absolvovanie je Vašou možnosťou, nie povinnosťou, by ste zvážili všetky pre a proti.

Tak ako lekár aj sudca je odborník vo svojej oblasti. Aj on Vám môže vo Vašom právnom prípade dať v zmysle zákona odporúčanie. Odporúčanie pokúsiť sa o zmierne riešenie sporu mediáciou.

Prebieha mimo súdu na neformálnej a neutrálnej pôde u mediátora.

Keď súd zvažuje či vo Vašom spore mediáciu odporuči alebo nie, berie do úvahy možnosť a účelnosť využitia mediácie vo Vašom spore.

Neúčelnosť mediácie môže súd vyhodnotiť napríklad v sporoch:

 • v ktorých je potrebné rýchle vykonanie procesného úkonu súdom,
 • ak je pobyt strany alebo účastníka v konaní neznámy,
 • keď sa jedná o spory spojené s násilím, pri ktorých sú predmetom základné ľudské práva a ústavné práva,
 • pri osobách dlhodobo závislých (napr. na liekoch, omamných a psychotropných látkach), prípadne so psychickými poruchami,
 • medzi stranami vo veľmi zjavnej nerovnosti alebo
 • ak sa jedná o dlhodobé vzťahové krízy a nie je medzi stranami zreteľná ani minimálna snaha o konsenzuálne riešenie vzájomných konfliktov.

Mediáciu súd môže odporučiť:

 • v konaní o rozvod manželstva,
 • v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých (pri otázkach starostlivosti o dieťa, výživného, styku rodiča s dieťaťom atď.),
 • v sporoch, v ktorých sú vzťahy medzi stranami dlhodobého charakteru a ich záujmom je udržať tento vzťah aj do budúcna (medzi členmi rodiny, spolupracovníkmi, susedmi, spoluvlastníkmi, obchodnými partnermi atď.),
 • v prípadoch, v ktorých by súd „urovnal“ rozhodnutím iba časť sporu ale nie samotný spor ako celok alebo
 • ak spor skrýva závažnejší spor alebo problém,
 • ak náklady a trvanie súdneho konania sú neprimerané k dotknutým záujmom a v iných konaniach.

Ak súd v konkrétnej právnej veci odporučil mediáciu, znamená to, že ju považuje za možnú a účelnú.

Dáva tak stranám alebo účastníkom priestor pre zlepšenie komunikácie a nájdenie vlastných možností a riešení (či už celkových alebo čiastkových), ktoré pre nich budú prijateľné.

Obvyklým výsledkom mediácie je potom dohoda o mediácii, ktorá môže smerovať aj k späťvzatiu žaloby alebo k zmieru.

Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých majú účastníci možnosť prevziať rodičovskú zodpovednosť a nenechať rozhodovať o vlastných deťoch súd.

Súd uprednostňuje rodičovské dohody.

Autoritatívne rozhodnutie súdu by malo byť až následným riešením veci.