Rodinná mediácia: Rozvod

Ak stojíte pred rozhodnutím či manželstvo ukončiť alebo nie, je dôležité získať čo najviac informácií a postaviť sa k otázke rozvodu s potrebným nadhľadom.

Rozvod manželstva totiž so sebou môže priniesť ďalšie ťažkosti týkajúce sa napríklad financií, výchovy detí, osamelosti alebo negatívnych účinkov na deti.

Ak máte ale vo veci jasno, manželstvo je možné ukončiť podaním návrhu na súd jedným z manželov, s podaním ktorého sa na súde spája zaplatenie súdneho poplatku vo výške 66 EUR. Súdny poplatok nemusí zaplatiť ten, komu bol priznaný nárok na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci.

V prípade, ak súd po preskúmaní vzťahov medzi manželmi zistí, že manželstvo je vážne a trvalo rozvrátené a že náprava je nereálna, manželstvo rozvedie. Súd vás teda môže a nemusí rozviesť, záleží od jeho celkového posúdenia a nie je ani tak podstatné či manžel s rozvodom manželstva súhlasí alebo nie.

Dohodu o rozvode ako takú nie je možné predložiť súdu, je nutné podať návrh na rozvod manželstva.

V rámci rozhodnutia o rozvode manželstva musí súd upraviť výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode manželstva. Súd o ich úprave môže rozhodnúť autoritatívne alebo môže prednostne schváliť dohodu rodičov.

O uzavretie dohody rodičov o výkone rodičovských práv a povinností na čas po rozvode sa rodičia maloletého dieťaťa môžu pokúsiť cestou mediácie. Začať mediáciu je možné so súhlasom oboch rodičov.

Pomocou mediácie si môžete ako manželia ujasniť príčiny a dôvody rozvratu vášho manželstva, ich intenzitu a najmä otázku či je možné očakávať obnovenie vášho manželského spolužitia.

Ak sa ako manželia zhodnete na rozvode, v rámci rodinnej mediácie sa môžete ďalej za pomoci mediátora pokúsiť o uzatvorenie dohody rodičov a v nej si upraviť „rodičovský plán“, t. z. ako sa budete ďalej spoločne starať o maloleté dieťa na čas po rozvode. Bude si to vyžadovať úsilie z vašej strany ale je to nesmierne dôležité! Prečo?

Aj keď prestávate byť partnermi, rodičmi zostávate po celý život a preto je dobré, aby ste sa aj napriek partnerským nezhodám, zamerali na najlepší záujem dieťaťa smerom do budúcna.

Mediácia napomáha rodičom spoločne komunikovať racionálne, bez negatívnych emócií tak, aby dieťa nepociťovalo nepohodu a aby sa rozpad vzťahu jeho rodičov v čo najmenšej možnej miere odrazilo na jeho zdraví a rozvoji.

V dohode si rodičia môžu aj za pomoci mediátora dohodnúť podmienky úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu a to najmä:

  • ktorému z rodičov bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prípadne sa môžu rodičia dohodnúť na striedavej osobnej starostlivosti (ak je vhodná),
  • ďalej kto bude maloleté dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok,
  • aká bude výška výživného,
  • tiež sa môžu dohodnúť na úprave styku (stretávania sa) rodiča s maloletým dieťaťom a iné.

Uzavretá dohoda rodičov je následne spísaná mediátorom vo forme dohody o mediácii a predložená súdu na schválenie za účelom zabezpečenia jej vykonateľnosti. V prípade rozvodu manželstva a schválenia dohody rodičov súdom, sa táto dohoda stane súčasťou rozsudku súdu o rozvode manželstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *