Právne predpisy

Právne predpisy, podľa ktorých postupujú mediátori najčastejšie:

 1. zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov
 2. zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 4. zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
 5. zákon č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 6. zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine,
 7. zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce
 8. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 9. smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach
 10. smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)
 11. zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 12. vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 337/2001 Z. z. o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi