fbpx

Podmienky poskytovania (pred)mediačných služieb na diaľku a poučenie o právach spotrebiteľa

 

 

Preambula

 

 1. Veronika Moskaľová je mediátorkou zapísanou v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 1837, s miestom podnikania Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 51 834 332, DIČ: 1121158533 (ďalej ako „mediátorka“). Sídlo mediačnej kancelárie je M. R. Štefánika 865/220, 093 01 Vranov nad Topľou, I. posch. Kontaktné údaje na mediátorku: mobil + 421 (0) 918 576 893 / email: mediator@dohodnisa.sk / web: dohodnisa.sk.

 

 1. Mediátorka sa v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) pri poskytovaní nižšie špecifikovaných služieb považuje za predávajúceho, nakoľko pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná  v rámci  predmetu  svojej  podnikateľskej činnosti alebo povolania. Zároveň ju možno podľa Občianskeho zákonníka považovať za dodávateľa služieb.

 

 1. Klient sa pri poskytovaní nižšie uvedených služieb považuje za spotrebiteľa v prípade, ak je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej spotrebiteľ v texte označovaný ako „Klient“).

 

 1. Ustanovenia týchto podmienok, týkajúce sa ochrany spotrebiteľa sa nevzťahujú na subjekty, ktoré nespĺňajú definíciu spotrebiteľa, teda na osoby, ktoré sú fyzickou osobou, alebo právnickou osobou a pri uzatváraní a plnení zmluvy konajú v rámci  predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj ako „Klienti – podnikatelia“), najmä sa na nich nevzťahujú práva vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z.z.. Ostatné ustanovenia týchto  podmienok,  ktoré  neupravujú práva spotrebiteľa, sa primerane použijú aj na Klientov – podnikateľov. Ak je v texte použité slovo Klient a nejde o prípad úpravy práv spotrebiteľa, rozumie sa ním aj Klient – podnikateľ.

 

 1. Mediátorka je pri výkone mediácie viazaná mlčanlivosťou podľa § 5 v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. Viď odkaz:

                   https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-420

 

 1. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí (pred)mediačných služieb na diaľku, ktorú uzatvára mediátorka s Klientom, pri  poskytovaní (pred)mediačných služieb na diaľku. 

 

 1. Práva a povinnosti neupravené v týchto podmienkach sa spravujú príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z., č. 102/2014 Z.z., č. 420/2004 Z.z. a č. 40/1964 z.

 

I.  Charakter služieb na diaľku a ich cena

 

 1. Mediátorka poskytuje na diaľku (pred)mediačné služby, ktoré zahŕňajú: prevzatie a preštudovanie prípadu, výzvu druhej sporovej strane k mediácii, náklady administratívy, mimo bezplatného objasnenia výhod a účelu mediácie mediátorkou v tej ktorej veci (ďalej aj ako „Predmediačná činnosť“).

 

 1. Mediátorka vykonáva mediáciu na diaľku až potom, čo osoby zúčastnené na mediácii uzavrú dohodu o začatí mediácie a mediátorka o tom vykoná zápis v knihe mediácii, ak nedôjde k začatiu mediácie uložením dohody o začatí mediácie v Notárskom centrálnom registri listín (ďalej ako „Mediácia“). Spôsob začatia mediácie je vecou dohody osôb zúčastnených na mediácii. Dohodu o začatí mediácie je ale nutné uzavrieť osobne v mediačnej kancelárii mediátorky, prípadne osobne na inom spoločne dohodnutom mieste v rámci východného Slovenska.

 

 1. Mediátorka vykonáva Predmediačnú činnosť a Mediáciu v rámci východného Slovenska na diaľku, ak to jej povaha umožňuje, prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie predovšetkým:

 

 • cez email mediator@dohodnisa.sk,
 • telefonicky na mob. č. + 421 (0) 918 576 893,
 • prípadne cez videokonferenciu prostredníctvom aplikácie ZOOM).

 

 1. Predmediačnú činnosť poskytuje mediátorka na základe zmluvy o poskytnutí (pred)mediačných služieb, ktorá sa medzi mediátorkou a Klientom (Klientmi) uzatvára na diaľku – cez internet (ďalej len ako „zmluva o poskytnutí (pred)mediačných služieb na diaľku“), s využitím príslušného formulára s názvom ONLINE MEDIÁCIA – ONLINE ŽIADOSŤ O ZAČATIE MEDIÁCIE  (ďalej ako „ONLINE ŽIADOSŤ“) na webovej stránke dohodnisa.sk, ktorú mediátorka prevádzkuje.

 

 1. V ONLINE ŽIADOSTI je žiadateľ povinný uviesť vec (čo je predmetom ONLINE ŽIADOSTI), či druhá sporová strana súhlasí s mediáciou, krátky popis podstaty sporu a svoje identifikačné a kontaktné údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, email a označiť druhú sporovú stranu (prípadne strany) a uviesť jej meno, priezvisko, bydlisko, resp. korešpondenčnú adresu, na ktorú mediátorka zašle výzvu k mediácii.

 

 1. Vyplnením a odoslaním takéhoto formulára sa Klient ešte k ničomu nezaväzuje. Podanie ONLINE ŽIADOSTI je nezáväzné a bezplatné.

 

 1. Potom, čo mediátorka obdrží ONLINE ŽIADOSŤ od Klienta prostredníctvom formulára, najprv posúdi, či v nej uvedený spor je vhodný na mediáciu alebo nie a či ho k mediácii prijíma alebo nie, pričom o výsledku Klienta oboznámi elektronicky. Ak je spor vhodný na mediáciu a mediátorka ho k mediácii prijíma, zašle Klientovi do 48 hodín oznámenie s pozitívnym výsledkom („Oznámenie“) spolu s údajmi k platbe za Predmediačnú činnosť účtovanú v zmysle platného cenníka mediátorky. Klient má právo rozhodnúť sa, či cenu, podmienky a lehotu poskytnutia (pred)mediačnej služby akceptuje, alebo nie.

 

 1. Zmluva o poskytnutí (pred)mediačných služieb na diaľku sa považuje za uzavretú momentom pripísania platby za Predmediačnú činnosť na bankový účet mediátorky, potom čo mediátorka oboznámila Klienta s podmienkami, cenou a lehotou poskytnutia (pred)mediačnej služby na diaľku, o ktorú Klient prejavil záujem odoslaním ONLINE ŽIADOSTI. Po prijatí platby na bankový účet mediátorka začne Predmediačnú činnosť.

 

 1. Cena za Predmediačnú činnosť je  konečná  a od  Klienta  nebudú v súvislosti s poskytnutím tejto služby po jej zaplatení, vyžadované žiadne ďalšie poplatky. Tým však nie je vylúčené poskytnutie inej alebo novej mediačnej služby v zmysle platného cenníka mediátorky.  Momentom začatia mediácie táto podlieha ďalšiemu spoplatneniu v zmysle platného cenníka mediátorky alebo na základe dohody s Klientom.

 

 1. Vzhľadom na charakter poskytovaných služieb sa zmluva o poskytnutí (pred)mediačných služieb na diaľku uzatvára na dobu určitú, a to do doby úplného poskytnutia poskytovanej služby Klientovi, ktoré je špecifikované v čl. III.

 

 1. Z uzavretej zmluvy nevyplývajú pre Klienta, okrem povinnosti uhradiť dohodnutú cenu za poskytnutú službu, žiadne iné záväzky. Záväzok vyplývajúci zo zmluvy uzavretej na diaľku trvá do úplného poskytnutia služby mediátorkou Klientovi.

 

 1. Mediátorka zodpovedá za prípadné vady služby poskytnutej Klientovi, a to podľa ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.

II.   Dodanie služby

 

 1. Vzhľadom Predmediačná činnosť špecifikovaná v čl. I ods. 1 sa považuje za úplne poskytnutú momentom odoslania elektronickej správy Klientovi na email uvedený v ONLINE ŽIADOSTI z Predmediačnej činnosti. Predmediačná činnosť za poskytuje za dodanú aj v prípade neprevzatej / nedoručenej poštovej zásielky druhej sporovej strane či už so záverom o neprevzatí zásielky v odbernej lehote alebo s výsledkom, že adresát je neznámy, zomrel atď.

 

 1. Mediácia špecifikovaná v čl. I ods. 2 sa považuje za úplne poskytnutú mediátorkou momentom naplnenia jedného zo spôsobov ukončenia mediácie v zmysle § 14 ods. 8 písm. a) až i) zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, t. j.:

a) dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,

b) dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,

c) dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov,

d) dňom, keď mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici,

e) dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo

f) dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená,

g) dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,

h) uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí,

i) dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre.

 

III.               Platobné podmienky

 

 1. Za poskytnutie služieb mediátora špecifikovaných v čl. I ods. 1, 2 môže Klient zaplatiť viacerými spôsobmi, a to.

a) prostredníctvom bezhotovostného bankového  prevodu  na  účet mediátorky vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK51 0200 0000 0041 5579 4958 (do poznámky uvedie Klient svoje priezvisko),

b) v hotovosti.

 1. Cena za  poskytnutie   služby   je  splatná do 8 dní od odoslania ONLINE ŽIADOSTI, potom čo mediátorka do 48 hodín od prijatia ONLINE ŽIADOSTI odošle Klientovi Oznámenie (o vhodnosti sporu a prijatí veci).
 2. Transakcia je spracúvaná v mene Euro. Mediátorka nie je platcom DPH.

 

IV.               Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

 1. Klient má ako spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, iba v prípade, ak je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy na nákup služieb (ďalej len „zmluva“) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy v prípade zmluvy o poskytovaní služieb začína plynúť uzavretím zmluvy. Ak Klient, ako spotrebiteľ súhlasí s tým, aby sa s poskytovaním služby podľa zmluvy začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom  poskytnutí  služby  právo  na  odstúpenie  od    To  isté  platí  aj  v prípade, ak Klient, ako spotrebiteľ požiada mediátorku ako predávajúceho, aby s poskytnutím služby začala pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. V prípadoch podľa čl. IV ods. 2 nemá Klient právo na odstúpenie od zmluvy. Odstúpiť od zmluvy môže v prípade podľa IV ods. 2 Klient len do momentu úplného poskytnutia služby.

 

 1. Ak nejde o prípad podľa čl. IV ods. 2 má Klient právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie  po  14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

 

 1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Klient informuje mediátorku o svojom  rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Mgr. Veronika Moskaľová, mediátor, Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, e-mail: mediator@dohodnisa.sk, mob. č.:  +421 (0) 918 576 893. Na tento účel môže Klient použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu mediátorka odovzdala alebo zaslala. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Klient zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy: Po odstúpení od zmluvy sa vracajú všetky platby, ktoré Klient uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie služieb. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Klient zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mediátorka ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mediátorke bude doručené oznámenie Klienta o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Klient použil pri svojej platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Ak Klient požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy a mediátorka začala pracovať na Predmediačnej činnosti, konkrétne odoslala druhej strane sporu výzvu k mediácii, Klient má povinnosť uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy mediátorke oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť  od  tejto zmluvy.

 

V.                Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

 1. Alternatívne riešenie sporu, je spôsob riešenia sporu medzi spotrebiteľom a  predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou (ďalej len „spor“) subjektom alternatívneho riešenia sporov.

 

 1. Ako spotrebiteľ má Klient právo využiť nižšie uvedené  prostriedky  alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

 

 1. Presný postup pri alternatívnom riešení spotrebiteľského sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva SR a možno ho     nájsť    na    tomto           odkaze: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

 

 1. Platforma Riešenie sporov  online (RSO)  predstavuje  jednotný  bod,  kde  spotrebitelia  a obchodníci z EÚ môžu urovnávať spory pri domácich i cezhraničných nákupoch cez internet, a to vďaka tomu, že sú na ňu pripojené vnútroštátne orgány alternatívneho riešenia sporov (ARS), ktoré vymenovali členské štáty na základe kritérií kvality a oznámili ich              Platformu    RSO môžete            nájsť    na        tomto   odkaze  

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

VI.               Poučenie o spôsobe a podmienkach reklamácie

 

 1. Klient má právo službu poskytnutú mediátorkou reklamovať.

 

 1. Klient môže reklamáciu uplatniť spôsobom uvedeným v čl.    s využitím Reklamačného formulára.

 

 1. Ak sa Klient rozhodne reklamovať službu poskytnutú mediátorkou, môže tak  urobiť  zaslaním  jednoznačne  formulovaného  prejavu  vôle, z ktorého bude zrejmé, že chce službu reklamovať. V reklamácii je potrebné uviesť meno a priezvisko žiadateľa ONLINE ŽIADOSTI. Zároveň je potrebné,  aby Klient podrobne  špecifikoval , z akého dôvodu uplatňuje reklamáciu a rovnako aj aké právo vyplývajúce z § 622 alebo § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

 

 1. Na základe rozhodnutia Klienta, ktoré z týchto práv uplatňuje, je mediátorka povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Klient právo od zmluvy odstúpiť.

 

 1. Reklamácia nebude uznaná v prípade, ak bola poskytovaná služba poskytnutá bez vád.

 

 1. O vybavení reklamácie bude Klient informovaný buď poštou alebo e-mailom. Bližšie práva vyplývajúce z reklamácie môžete nájsť na tomto odkaze

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20160201

 

VII.          Vybavovanie podnetov, sťažností, reklamácií a odstúpení od zmluvy

 

 1. Otázky, podnety, sťažnosti, reklamácie, ako aj právo na odstúpenie od zmluvy môže Klient realizovať buď elektronicky na adrese: mediator@dohodnisa.sk alebo poštou zaslanou na adresu  Veronika Moskaľová, mediátor, Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou. V prípade otázok môže Klient mediátorku kontaktovať aj telefonicky na čísle +421 (0) 918 576 893. Vyššie uvedené podnety, sťažnosti, reklamácie, prípadne odstúpenia od zmluvy budú vybavené  v zákonom  stanovených lehotách, resp. v najkratšom možnom čase.

 

 1. Otázky, podnety, sťažnosti, reklamácie, ako aj právo na odstúpenie od zmluvy bude vybavovať mediátorka.

VIII.         Orgány dozoru

 

 1. Orgánmi dozoru pri poskytovaní služieb mediátorkou sú: Ministerstvo spravodlivosti SR (https://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx) a Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk).

IX. Ochrana osobných údajov

 1. Pri spracúvaní osobných údajov sa mediátorka riadi najmä všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, Zákonom o mediácii, ako aj ďalšími predpismi. S podmienkami ochrany osobných údajov mediátorkou sa môžete bližšie oboznámiť na tomto odkaze: https://www.dohodnisa.sk/ochrana-sukromia/

Platnosť a účinnosť od 18.10.2021

Mediátorka Mgr. Veronika Moskaľová

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu Mgr. Veronika Moskaľová, IČO: 51 834 332, s miestom podnikania: Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, mediátor@dohodnisa.sk, +421 (0) 918 576 893

 

 • Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o poskytnutí tejto služby :

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

–  Dátum  objednania/dátum prijatia*………………………………………………………………………….

 

–  Meno a  priezvisko Klienta(ov)………………………………………………………..

 

–  Adresa Klienta(ov)………………………………………………………………………..

 

 • Podpis Klienta(ov) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

…………………………..

Dátum …………………………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 

 

Vec (možno uviesť):

 

Meno a priezvisko Klienta:

 

Adresa Klienta:

 

Názov služby:

 

Cena služby:

 

Dátum objednania služby:

 

Dátum dodania služby:

 

 

Podrobný popis vady:

 

Požiadavky Klienta:

 

Dátum:

Podpis: (nevyžaduje sa pri odoslaní mailom)

     

 

 

Mediácia je cesta k dohode