fbpx

Zásady ochrany osobných údajov

Mediátorka Mgr. Veronika Moskaľová, zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 865/220, 093 01 Vranov nad Topľou, si je vedomá dôležitosti ochrany osobných údajov a za týmto účelom aj prijala potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré zodpovedajú spôsobu spracúvania osobných údajov.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú (len fyzická osoba).

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané na základe zákonného dôvodu podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov a chránené podľa zásad o spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom o č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Mgr. Veronika Moskaľová, mediátorka zapísaná v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 1837, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 865/220, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 51 834 332, DIČ: 1121158533

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Doručovacia adresa: Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou

email: mediator@www.dohodnisa.sk, mobilné číslo +421 (0) 918 576 893, web: www.dohodnisa.sk

Pri spracúvaní osobných údajov mediátorka dodržiava nasledovné základné zásady:

 •  osobné údaje získava výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel; 
 • zabezpečuje, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie;
 • zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené;
 • spracúva len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania;
 •  nesprávne a neúplné osobné údaje bez zbytočného odkladu opravuje alebo zlikviduje; 
 • zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania; 
 • spracúva osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a koná spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom;
 •  chráni osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Dotknutá osoba má právo: požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, kedykoľvek svoj súhlas odvolať, podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu mediator@www.dohodnisa.sk alebo písomne na poštovú adresu prevádzkovateľa Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou.

Sťažnosť možno podať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

SÚBORY COOKIES

Na stránke www.dohodnisa.sk používa prevádzkovateľ súbory “cookies”, aby čo najlepšie využil možnosti stránky a prispôsobil ich Vašim požiadavkám. Prostredníctvom „cookies“ prevádzkovateľ nezaznamenáva Vaše osobné údaje do svojich databáz a ako užívateľ pre neho nie ste identifikovateľný.

Cookies, ktoré zbiera sú esenciálne a analytické.

Esenciálne „cookies“ slúžia na zachovanie základnej funkčnosti a zlepšenie užívateľského zážitku, napr. uchovávanie vyplnených údajov v kontaktom formulári, a to do momentu odoslania formulára. Tieto údaje sú ukladané vo Vašom prehliadači, t. j. k týmto údajom nemá prevádzkovateľ prístup.

Analytické „cookies“ slúžia na zaznamenávanie Vášho pohybu na webovej stránke www.dohodnisa.sk. Analytické „cookies“ prevádzkovateľ zbiera pre zlepšenie služieb a užívateľského zážitku.

Zbieranie esenciálnych a analytických „cookies“ prebieha od Vašej návštevy stránky www.dohodnisa.sk, o čom Vás prevádzkovateľ informuje už pri Vašej prvej návšteve stránky, ako aj každé 3 mesiace od tejto prvej, alebo ďalšej návštevy.

Čo všetko sa prevádzkovateľ dozvie prostredníctvom „cookies“?

 • anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia používajú podstránky, ako napr. ktoré podstránky sú navštevované najčastejšie, koľko času strávi návštevník prezeraním stránky a pod.

 • anonymné zhromažďovanie technických informácií o zariadení, z ktorého je podstránka navštevovaná, ako napr. informácie o type a verzii prehliadača, type a verzii operačného systému, type a verzii zariadenia z ktorého je stránka navštevovaná a pod.

Ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ zbieral Vaše „cookies“, zbieranie je možné vypnúť v prehliadači, z ktorého webovú stránku navštevujete alebo prostredníctvom návštevy z prehliadača v režime inkognito. Tým však prichádzate napr. o možnosť ukladania predvyplnených údajov vo formulári alebo o niektoré ostatné funkcie stránky.

Prostredníctvom „cookies“ Vás prevádzkovateľ neidentifikuje ako Dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje profilovaním, t. j. žiadnou formou automatizovaného spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ neprenáša a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín, ako ani do medzinárodných organizácií.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – prevažne sprostredkovateľom. Týmito sprostredkovateľmi sú napríklad spoločnosti, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi IT služby, spoločnosti poskytujúce služby webhostingu a poskytovatelia marketingových služieb.

Aktuálny zoznam spolupracujúcich sprostredkovateľov Vám v prípade Vašej žiadosti prevádzkovateľ zašle prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu uvedenú v žiadosti.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Prevádzkovateľ vybavuje požiadavky Dotknutých osôb, ktoré sú Prevádzkovateľovi doručené prostredníctvom kontaktného formulára:

 • v sekcii na webovej stránke: Kontakt (ďalej ako „podstránka Kontakt“)

Do kontaktného formulára uvádza Dotknutá osoba:

 • v podstránke Kontakt: meno, priezvisko, telefón, e-mail a text správy.

Osobné údaje v podstránke Kontakt sú spracovávané za účelom vybavenia žiadosti Užívateľa. Právny základ spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle článku 6. ods. 1 písmeno f) Nariadenia, t. j. spracúvanie je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa, keďže vybavuje individuálnu požiadavku Užívateľa. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je poskytnutie služby, spočívajúcej vo vybavení žiadosti Užívateľa.

Údaje uvedené Užívateľom sú u prevádzkovateľa uchovávané do 30 dní odo dňa splnenia účelu (vybavenia žiadosti Užívateľa) a vymazané najneskôr v posledný deň 30 dňovej doby.

Mediácia je cesta k dohode