O mediátorke

Mgr. Veronika Moskaľová

Mediátorka Mgr. Veronika Moskaľová vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú ukončila v roku 2011 získaním titulu magister.

Prvotné skúsenosti s mediáciou získala už ako probačný a mediačný úradník na Okresnom súde Bratislava IV vo veciach, ktoré boli prejednávané v trestnom konaní.

​Právnu prax nadobudla na Okresnom súde Bratislava IV predovšetkým v občianskej agende na pozícii vyššieho súdneho úradníka. Následne pôsobila na Ministerstve spravodlivosti SR ako generálny štátny radca na právnom odbore do roku 2017. Tu získala cennú prax so zastupovaním na súde.

V registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR je mediátorka Mgr. Veronika Moskaľová zapísaná pod reg. č. 1837 a mediáciu vykonáva ako samostatný mediátor od roku 2018.

Vo svojej mediačnej praxi sa mediátorka zameriava na výkon mediácie predovšetkým na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych a rodinnoprávnych vzťahov.

V rámci výkonu komplexnej a kvalifikovanej mediácie mediátorka spolupracuje, ak je potrebné, aj so skúsenými odborníkmi. Mediáciu vykonáva na území Slovenskej republiky, no vzhľadom k sídlu kancelárie, predovšetkým vo Východoslovenskom kraji. Mediačné služby sú poskytované mediátorkou predovšetkým v sídle kancelárie mediátorky. Mediátorka poskytuje mediačné služby v slovenskom jazyku. V prípade záujmu o vedenie mediácie v inom jazyku je možné po dohode pribrať do mediácie potrebného tlmočníka – prekladateľa.