O mediácii

MEDIÁCIA

Mediácia je neformálne, štruktúrované a dobrovoľné mimosúdne riešenie sporov za pomoci tretej nezávislej osoby – mediátora. V tomto procese mediátor ako nezávislá a nezaujatá osoba napomáha stranám identifikovať ich záujmy a podporuje ich v hľadaní spoločných, praktických a reálnych riešení, ktoré sú pre obe strany prijateľné. Riešenie nachádzajú strany, nie mediátor, pretože strany najlepšie poznajú svoju situáciu, potreby a možnosti.

Medzi hlavné výhody mediácie oproti súdnej ceste patrí rýchlosť, diskrétnosť a ekonomickosť.

Obvyklým výsledkom mediácie je mediačná dohoda, ktorá je konsenzom oboch strán a je jasne formulovaná, zrozumiteľná a prakticky uskutočniteľná. Obe strany sú tak s dohodou spokojné.

Úspešná mediácia má len víťaza, nie porazených.

MEDIÁTOR

Mediátor vykonáva v spore mediáciu, ak sa na ňom strany dohodnú. Je v každom spore nezávislý a nestranný, nezastupuje ani jednu zo sporiacich strán, vďaka čomu je schopný vnímať pozície, stanoviská a záujmy oboch strán.

Zodpovedá za mediačný proces, nie za výsledok mediácie.

PROCES MEDIÁCIE

Mediácia je proces pozostávajúci z konkrétnych fáz a súborov mediačných techník uľahčujúcich riešenie konfliktu.

V priebehu mediácie strany najprv vyjadrujú svoje stanoviská, hovoria jednotlivo o tom, ako celú situáciu vnímajú a prednášajú svoj pohľad na vec. V rámci tejto fázy vystupujú na povrch predmety jednania. V ďalšej fáze účastníci mediácie vzájomne komunikujú o konflikte priamo medzi sebou. Cieľom tejto fázy je pomôcť každej zo sporných strán pochopiť, ako vníma situáciu vo vybranom bode jednania druhá strana a dosiahnuť zmenu postoja a dosiahnuť spoluprácu. V záverečných fázach strany hľadajú a hodnotia všetky možné riešenia, vyberajú tie prijateľné a následne formulujú výsledok.

Samotná mediácia prebieha počas takzvaného mediačného stretnutia. Jedno mediačné stretnutie trvá 1 hodinu. Po dohode možno toto stretnutie predĺžiť.

SPORY VHODNÉ NA MEDIÁCIU

Mediácia sa ako prostriedok riešenia konfliktu môže uplatniť všade tam, kde sú strany ochotné riešiť spor zmierlivo vzájomnou dohodou a kde sú vzťahy medzi stranami dlhodobého charakteru a ich záujmom je udržať tento vzťah aj do budúcna.

SPORY NEVHODNÉ NA MEDIÁCIU

Mediácia nie je vhodná v prípadoch, keď sa jedná o konflikty spojené s násilím (napr. domáce násilie), pri ktorých sú predmetom sporu základné ľudské práva a ústavné práva, pri osobách dlhodobo závislých (napr. na liekoch a omamných a psychotropných látkach), prípadne so psychickými alebo mentálnymi poruchami, medzi stranami vo veľmi zjavnej nerovnosti alebo v prípade ak sa jedná o dlhodobé hlboké emocionálne vzťahové krízy.

SÚDIŤ SA ALEBO SA ROZHODNÚŤ PRE MEDIÁCIU?

Nízke finančné náklady. Náklady na mediáciu sú v porovnaní s nákladmi na súdne konanie a právne služby s ním spojené nižšie. V prípade majetkových sporov vyriešených v rámci mediácie, sa skrátením lehoty vyriešenia sporu šetria aj finančné náklady strán na penále alebo úroky z omeškania. V rámci mediácie je možnosť rozdeliť náklady na mediáciu medzi sporiace sa strany.

Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, súd im vráti 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru po začatí prvého pojednávania, súd im vráti 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Pri ešte nezaplatených poplatkoch súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok zruší.

Rýchlosť a časová úspora. V rámci mediácie nie je osoba zúčastnená na mediácii zaťažovaná procesnými povinnosťami a nepružnými formalitami vyplývajúcimi zo súdneho konania (čakanie na termín pojednávania, podávanie opravných prostriedkov, časté súdne prieťahy a pod.)

Dobrovoľnosť. Mediáciu je možné začať len so súhlasom všetkých sporiacich sa strán a ukončiť v ktorejkoľvek fáze mediačného procesu bez uvedenia dôvodov.

Neverejnosť. Ak sa strany spoločne s mediátorom nedohodnú inak, zúčastňujú sa mediačného sedenia iba strany sporu.

Dôvernosť. Informácie, získané v priebehu mediácie sú dôverné a ak sa účastníci nedohodnú inak, nemožno ich zverejňovať. Strany nemôžu uvádzať ako dôkaz veci, ktoré sa ako dôverné pri mediácii dozvedeli.

Zachovanie reputácie a dobrej povesti. Oproti súdnemu pojednávaniu je mediačný proces neverejný, a tak neohrozuje dobrú povesť, reputáciu či už z pohľadu verejnosti alebo budúcich možných obchodných partnerov. Je nesporné, že vytvoriť si dobrú povesť nie je ľahké a jej strata, môže narobiť väčšie škody ako samotný spor.

Dispozícia sporom. Strany sporu neprenechávajú svoj spor na rozhodnutie autorite. Samí majú kontrolu nad procesom riešenia sporu ako aj nad jeho výsledkom.

Flexibilné a kreatívne riešenia. Podmienky mediačnej dohody sa s väčšou pravdepodobnosťou budú viac plniť ako podmienky nastavené v autoritatívnom súdnom rozhodnutí, pretože spor bol vyriešený za podmienok, ktoré si strany samé nastavili a s ktorými súhlasili.

Menší psychický otras. Strany sporu majú v rámci mediácie pocit emočnej podpory. Strana môže pochopiť druhú stranu a sám byť pochopený. Dochádza k ujasneniu si potrieb, záujmov a očakávaní. Oproti súdnym pojednávaniam sa často znižuje napätie a zachováva možnosť spolupráce smerom do budúcna.