Druhy sporov

AKÉ DRUHY SPOROV MOŽNO RIEŠIŤ MEDIÁCIOU?

Manželské, partnerské a rodinné spory

 • spory za trvania manželstva, spolužitie manželov, spory o výchovu detí, o podieľaní sa na naplnení ich potrieb
 • spory v rámci rozvodového konania manželov, bytové otázky
 • spory vo veciach výchovy, výživy a úpravy styku s maloletým na čas po rozvode
 • spory, ktoré vznikli vo vzájomnom spolužití jednotlivých členov rodiny, partnerov
 • spory o výživné (vyživovacia povinnosť medzi rodičmi a deťmi, medzi manželmi navzájom, detí k rodičom, príspevok na výživu rozvedeného manžela atď.)
 • medzigeneračné vzťahy, medzigeneračné spolužitie, starostlivosť o rodičov a starých rodičov, starostlivosť o chorého člena rodiny
 • a iné

Občianske spory

 • susedské spory (napríklad domáce zvieratá, obťažovanie smradom, hlukom, oplotenie, parkovanie, podmienky údržby a majetku a pod.)
 • spory medzi veriteľmi a dlžníkmi, o zaplatenie pohľadávok
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode
 • spoluvlastnícke spory, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • spory z uzatvorených zmlúv
 • vecné bremená
 • vrátenie daru
 • nájomné vzťahy
 • práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv
 • o náhradu škody
 • spory medzi obcami a občanmi, medzi obcami navzájom
 • enviromentálne spory
 • spotrebiteľské spory (tieto druhy sporov mediátorka nerieši)
 • spory súvisiace s dedičským konaním
 • spory vyplývajúce z neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti
 • a iné

Obchodné záväzkové vzťahy

 • spory medzi podnikateľmi, podnikmi (pohľadávky, záväzky, rozviazanie partnerstva a pod.)
 • odberateľsko-dodávateľské spory
 • spory zo zmlúv obchodného charakteru
 • spory z neoprávneného zásahu do obchodného mena
 • a iné

Pracovnoprávne spory

 • spory vyplývajúce z pracovného pomeru
 • personálne otázky
 • diskriminácia na pracovisku, mobbing, bossing
 • náhrada škody v pracovno-právnom vzťahu
 • pracovné úrazy
 • a iné