Cenník

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. 

Ak dôjde k mediácii, poplatky spojené s predmediačnou činnosťou a mediáciou sa účtujú obom stranám pomerne, t. j. každá strana hradí ½ z účtovanej sumy, ak sa strany v dohode o začatí mediácie nedohodli inak.

CENNÍK MEDIÁCIEPravidlá úhrady a osobitné upozornenia​

 • Úvodná konzultácia, resp. informatívne stretnutie, je bezplatné (max. 30 min).

 • V prípade, že sa účastník rozhodne svoj spor riešiť mediáciou, je cena za začatie mediácie stanovená na sumu 30 €. V tejto cene je zahrnuté prevzatie a preštudovanie prípadu, príprava podkladov pre mediačné konanie, výzva druhej spornej strane, komunikačné náklady a náklady administratívy.

 • V prípade, že účastník mediácie výzvu prijme, sa cena za mediáciu stanovuje podľa cenníka.

 • Vyhotovenie záverečnej správy v rámci predmediačnej činnosti pri odmietnutí mediácie druhou stranou je spoplatnené sumou 15 €. V tomto prípade predmediačnú činnosť hradí v plnej výške žiadateľ o riešenie sporu mediáciou, a to na základe účtovného dokladu vystaveného mediátorkou.

 • Cena za odborné poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy, za každú začatú hodinu, je stanovená na sumu 25 € / hodina v prípade občianskych sporov, pre fyzické osoby – podnikateľov a pre právnické osoby 50 € / hodina.

 • Pri kombinácii účastníkov mediácie rôznej právnej subjektivity sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje 1/2 súčtu jednotlivých sadzieb.

 • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania.

 • Jedno mediačné stretnutie trvá 60 minút, po dohode ho možno predĺžiť.

 • Cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne.

 • Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.

 • Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.

 • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda, zápis alebo prehlásenie plnej moci – pred začatím mediačného konania.

 • Začiatok a skončenie mediácie sa vyznačujú zápisom v Knihe mediácii, prípadne uložením dohody o začatí mediácie/potvrdenia o skončení mediácie  v Notárskom centrálnom registri listín, okrem toho sa vyznačujú v zápisnici / záverečnej správe, ktorá korešponduje s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a je u mediátora jeho prílohou.

 • Ceny stanovené v tomto cenníku sú konečné, k cenám sa neúčtuje DPH, nakoľko mediátorka nie je platcom DPH.

 • Spôsob platby sa určí na základe dohody a to buď platbou v hotovosti alebo prevodom na bankový účet mediátora.

 • Mediátor má nárok na odmenu bez ohľadu na výsledok mediácie. Keďže účasť a zotrvanie v mediácii je založené na zásade dobrovoľnosti, mediátor nezodpovedá za prípadnú neúčasť konkrétnej sporovej strany na mediácii, ako ani za ukončenie mediácie bez dosiahnutia dohody.

 • Do poplatku za úkony smerujúce k začatiu mediácie nie je zahrnutý poplatok za uloženie Dohody o začatí mediácie uzavretej medzi osobami zúčastnenými na mediácii príp. ich zástupcami a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín, ak čo i len jedna zo strán alebo mediátorka súhlasil s uvedeným spôsobom začatia mediácie.

Tento cenník a sadzobník poplatkov za poskytovanie mediačných služieb a FACILITÁCIE je platný a účinný od 14.8.2019