fbpx

Cenník MEDIÁCIE

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. 

Ak dôjde k mediácii, poplatky spojené s predmediačnou činnosťou a mediáciou sa účtujú obom stranám pomerne, t. j. každá strana hradí ½ z účtovanej sumy, ak sa strany v dohode o začatí mediácie nedohodli inak.

Ceny pre online mediáciu sú totožné.

Mediácia v sporoch rodinnoprávnych

(úprava vzťahov pri rozvode, starostlivosť o deti, výživné, iné vyživovacie povinnosti a iné.)

Mediácia/ 1 hodina

25 €/hod.

Výsledná dohoda o mediácii za 1 právny úkon

 85 €

Mediácia v sporoch pracovnoprávnych

(nevyplatenie mzdy, pracovný úraz a iné)

Mediácia/ 1 hodina

40 €/hod.

Výsledná dohoda o mediácii za 1 právny úkon

125 €

Mediácia v sporoch občianskoprávnych

(vyporiadanie majetku po rozvode manželov BSM, zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva, uznanie dlhu, vlastnícke spory, vecné bremená a iné.)

Mediácia/ 1 hodina

50 €/hod.

Výsledná dohoda o mediácii za 1 právny úkon

100 € do hodnoty sporu 9.999 € alebo ak hodnota sporu nie je známa / PÚ

od 10.000 € do 20.000 € hodnoty sporu / 125 € / PÚ

od 20.001 € do 30.000 €  hodnoty sporu/ 150 € / PÚ

od 30.001 € do 50.000 € hodnoty sporu/ 165 € / PÚ

viac ako 50.001 € hodnoty sporu/ 180 € / PÚ

Mediácia v sporoch – obchodné záväzkové vzťahy

(uznanie záväzku a splátkový kalendár, spory zo zmlúv a iné)

Mediácia/ 1 hodina

60 €/hod.

 

Výsledná dohoda o mediácii za 1 právny úkon

150 € do hodnoty sporu 9.999 € alebo ak hodnota sporu nie je známa / PÚ

od 10.000 € do 20.000 € hodnoty sporu / 180 € / PÚ

od 20.001 € do 30.000 €  hodnoty sporu/ 200 € / PÚ

od 30.001 € do 50.000 € hodnoty sporu/ 300 € / PÚ

viac ako 50.001 € hodnoty sporu/ 350 € / PÚ

ÚKONY A POPLATKY súvisiace s mediáciou
Online žiadosť o začatie mediácie bezplatná
Úvodná konzultácia

(posúdenie vhodnosti sporu na mediáciu, účel a výhody mediácie, stanovisko mediátora o prijatí/neprijatí výkonu mediácie)

bezplatná
Predmediačná činnosť

(prevzatie a preštudovanie prípadu, príprava podkladov pre mediačné konanie, výzva druhej sporovej strane, komunikačné náklady a náklady administratívy)

40 €
Písomné vyhotovenie Záverečnej správy 30 €
Odborné poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy, za každú začatú hodinu

·       nemajetkové spory

·       majetkové spory

25 €/hod.

 45 €/hod.

Komunikačné náklady

(poštovné, telefonická a emailová komunikácia)

10 €
Písomné vyhotovenie  Právneho úkonu (PÚ) súvisiaceho s mediáciou (každého ďalšieho) 50 €
Vyhotovenie potvrdenia

(o ukončení mediácie, o dôvodoch odmietnutia podpisu dohody pre účely súdneho konania, o účasti na mediácii prizvaným osobám)

bezplatne
Postmediačná činnosť

(kontrolné stretnutie po skončení mediácie dohodou)

bezplatná
Poplatok za vyhotovenie odpisu listiny 1,50 €
Poplatok za vyhotovenie kópie listiny

zo spisu, za každú stranu

 

0,50 €

Pravidlá úhrady a osobitné upozornenia​

 • Ceny mediácie sú v prípade online mediácie totožné.
 • Úvodná konzultácia, resp. informatívne stretnutie, je bezplatné (max. 30 min).
 • V prípade, že sa účastník rozhodne svoj spor riešiť mediáciou, je cena za začatie mediácie stanovená na sumu 30 €. V tejto cene je zahrnuté prevzatie a preštudovanie prípadu, príprava podkladov pre mediačné konanie, výzva druhej spornej strane, komunikačné náklady a náklady administratívy.
 • V prípade, že účastník mediácie výzvu prijme, sa cena za mediáciu stanovuje podľa cenníka.
 • Vyhotovenie záverečnej správy v rámci predmediačnej činnosti pri odmietnutí mediácie druhou stranou je spoplatnené sumou 30 €. V tomto prípade predmediačnú činnosť hradí v plnej výške žiadateľ o riešenie sporu mediáciou, a to na základe účtovného dokladu vystaveného mediátorkou.
 • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania.
 • Jedno mediačné stretnutie trvá 60 minút, po dohode ho možno predĺžiť.
 • Cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne.
 • Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.
 • Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.
 • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda, zápis alebo prehlásenie plnej moci – pred začatím mediačného konania.
 • Začiatok a skončenie mediácie sa vyznačujú zápisom v Knihe mediácii, prípadne uložením dohody o začatí mediácie/potvrdenia o skončení mediácie  v Notárskom centrálnom registri listín, okrem toho sa vyznačujú v zápisnici / záverečnej správe, ktorá korešponduje s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a je u mediátora jeho prílohou.
 • Ceny stanovené v tomto cenníku sú konečné, k cenám sa neúčtuje DPH, nakoľko mediátorka nie je platcom DPH.
 • Spôsob platby sa určí na základe dohody a to buď platbou v hotovosti alebo prevodom na bankový účet mediátora na základe vystavenej faktúry.
 • Mediátor má nárok na odmenu bez ohľadu na výsledok mediácie. Keďže účasť a zotrvanie v mediácii je založené na zásade dobrovoľnosti, mediátor nezodpovedá za prípadnú neúčasť konkrétnej sporovej strany na mediácii, ako ani za ukončenie mediácie bez dosiahnutia dohody.
 • Do poplatku za úkony smerujúce k začatiu mediácie nie je zahrnutý poplatok za uloženie Dohody o začatí mediácie uzavretej medzi osobami zúčastnenými na mediácii príp. ich zástupcami a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín, ak čo i len jedna zo strán alebo mediátorka súhlasil s uvedeným spôsobom začatia mediácie.

Tento cenník a sadzobník poplatkov za poskytovanie mediačných služieb je platný a účinný od 3.10.2022

Mediácia je cesta k dohode