Všetky príspevky Mgr. Veronika Moskaľová

Ako vyhľadať mediátora?

REGISTER MEDIÁTOROV.

Úplný zoznam všetkých registrovaných mediátorov je vedený Ministerstvom spravodlivosti SR.

Na stránke tohto ministerstva https://www.justice.gov.sk máte možnosť vyhľadať mediátora alebo mediačné centrum v príslušnom registri.

Nanešťastie, vyhľadať mediátora je možné len podľa mena a priezviska mediátora. V situácii, keď Vám súd odporuči mediáciu ale vy nepoznáte meno a priezvisko mediátora, môže byť problém vyhľadať ho. Pomocou mapy nájdete na stránke ministerstva len mediačné centrá.

GOOGLE

Riešením ako nájsť mediátora, v prípade, ak nepoznáte jeho meno a priezvisko, je vyhľadávanie na googli.

Mediátori majú povinnosť viesť vlastnú webovú stránku a mať tiež kanceláriu.

Ak teda hľadáte mediátora vo svojom okolí, zadajte do vyhľadávania na googli napríklad slová: mediator vranov nad toplou a vo výsledkoch vyhľadávania nájdete relevantného mediátora/ mediátorov.

Skutočnosť, či je vyhľadaný mediátor aktívnym mediátorom, si môžete následne overiť aj v spomínanom registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR.

INFORMAČNÉ CENTRUM SÚDU

Ďalšou možnosťou je získať potrebné informácie o mediácii a mediátoroch v informačnom centre súdu.

Informačné centrum súdu zabezpečuje každý pracovný deň styk s verejnosťou, a to najmä poskytovaním informácií pre účastníkov konania o stave súdneho konania, o mediácii a jej výhodách vrátane sprístupnenia registra mediátorov a iné.

Následným krokom je potom osloviť mediátora či už osobne, cez telefón alebo emailom a dohodnúť si osobnú úvodnú konzultáciu u mediátora, ktorá je často bezplatná.

Súd mi odporúčil mediáciu. Čo s tým?

Ak ste v situácii, že Vám mediáciu odporučil súd, možno zvažujete čo ďalej.

Súd môže odporučiť mediáciu pri predbežnom prejednaní sporu alebo na pojednávaní a v rámci neho podať krátku informáciu o mediácii a jej vplyve na ďalší priebeh konania pred súdom.  

Úlohou súdu je v prvom rade pokúsiť sa o zmierne vyriešenie sporu, zmierom alebo inou dohodou, ktorá by mohla smerovať napríklad k späťvzatiu žaloby. Za týmto účelom Vám môže súd odporučiť mediáciu, ktorá je rýchla, a neformálna.

Využitie mediácie je v zmysle zákona možnosťou, nie povinnosťou. Máte teda na výber, či tento spôsob mimosúdneho riešenia sporu, ktorý môže vyústiť do dohody, využijete alebo nie.    

Mediácia je teda často možná aj keď sa súdite, a to či už na základe odporúčania súdu ale i bez neho.

Na Slovensku má každý právo na ochranu svojich práv aj mimosúdnou cestou prostredníctvom mediácie.

Aké spory možno v mediácii riešiť?

Sú to spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov a tiež cezhraničné spory podľa zákona o mediácii.  

Odporúčanie súdu pokúsiť sa riešiť spor mediáciou, by ste ale nemali brať na ľahkú váhu. Prečo?

Brali by ste na ľahkú váhu odporúčanie lekára pri liečbe Vášho zdravotného problému?

S najväčšou pravdepodobnosťou nie a pri odporúčanej liečbe, ktorej absolvovanie je Vašou možnosťou, nie povinnosťou, by ste zvážili všetky pre a proti.

Tak ako lekár aj sudca je odborník vo svojej oblasti. Aj on Vám môže vo Vašom právnom prípade dať v zmysle zákona odporúčanie. Odporúčanie pokúsiť sa o zmierne riešenie sporu mediáciou.

Prebieha mimo súdu na neformálnej a neutrálnej pôde u mediátora.

Keď súd zvažuje či vo Vašom spore mediáciu odporuči alebo nie, berie do úvahy možnosť a účelnosť využitia mediácie vo Vašom spore.

Neúčelnosť mediácie môže súd vyhodnotiť napríklad v sporoch, v ktorých je potrebné rýchle vykonanie procesného úkonu súdom, ak je pobyt strany alebo účastníka v konaní neznámy,keď sa jedná o spory spojené s násilím, pri ktorých sú predmetom základné ľudské práva a ústavné práva, pri osobách dlhodobo závislých (napr. na liekoch, omamných a psychotropných látkach), prípadne so psychickými poruchami, medzi stranami vo veľmi zjavnej nerovnosti alebo ak sa jedná o dlhodobé vzťahové krízy a nie je medzi stranami zreteľná ani minimálna snaha o konsenzuálne riešenie vzájomných konfliktov.

Mediáciu súd môže odporučiť v konaní o rozvod manželstva, v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých (pri otázkach starostlivosti o dieťa, výživného, styku rodiča s dieťaťom atď.), v sporoch, v ktorých sú vzťahy medzi stranami dlhodobého charakteru a ich záujmom je udržať tento vzťah aj do budúcna (medzi členmi rodiny, spolupracovníkmi, susedmi, obchodnými partnermi atď.), v prípadoch, v ktorých by súd „urovnal“ rozhodnutím iba časť sporu ale nie samotný spor ako celok alebo ak spor skrýva závažnejší spor alebo problém, ak náklady a trvanie súdneho konania sú neprimerané k dotknutým záujmom a v iných konaniach.

Ak Vám súd odporúčil mediáciu, znamená to, že ju považuje vo Vašom prípade za možnú a účelnú.

Dáva vám priestor pre zlepšenie komunikácie a nájdenie vlastných možností a riešení (či už celkových alebo čiastkových), ktoré budú prijateľné pre obe strany.

Obvyklým výsledkom mediácie je potom mediačná dohoda, ktorá môže smerovať aj k späťvzatiu žaloby alebo k zmieru.

Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých máte možnosť prevziať rodičovskú zodpovednosť a nenechať rozhodovať o Vašich deťoch súd. Súd uprednostňuje rodičovské dohody.

Autoritatívne rozhodnutie súdu by malo byť až následným riešením veci.

Rodičovská dohoda v mediácii

Rodičovská dohoda nie je iba snom.

Pretože dohodnúť sa je lepšie ako ,,položiť dieťa na sudcovský stôl.

Ak stojíte pred vážnym rozhodnutím, súdiť sa „o deti“ alebo sa pokúsiť o rodičovskú dohodu mediáciou, možno Vám uľahčí rozhodovanie, keď sa dozviete viac o tom, ako sa dá riešiť takáto ťažká životná situácia s potrebným nadhľadom a najmä, v čo najlepšom záujme Vášho dieťaťa.

Vladimír Polák, sudca venujúci sa rodinnoprávnej agende na Okresnom súde v Novom Jičíne, sa k otázke uzatvárania rodičovských dohôd veľmi trefne vyjadril:

Mám za to, že pokiaľ má dieťa dvoch kompetentných rodičov, mali by o jeho osude a budúcnosti rozhodovať oni.“ *

Možno je čas položiť si otázku, na ktorú by ste donedávna pravdepodobne vedeli veľmi rýchlo odpovedať. Kto najlepšie pozná Vaše dieťa? Pred rozpadom vzťahu s Vašim partnerom alebo manželom, manželkou, by odpoveď mohla znieť. My rodičia. Prečo sa ale za súčasnej situácie bránite tomuto záveru? Odpoveď je jednoduchá. Je za tým konflikt.

Konflikt má veľkú moc. Aj keď máme uši, prestávame počuť. Nepočujeme, že aj ten druhý túži tráviť čas s deťmi. Predtým sme to považovali za prirodzenú súčasť života ale teraz je naše vnímanie zastreté pocitmi ublíženia, straty, bolesti. Konflikt nám dokonca zahmlieva i zrak a tak prestávame vidieť ako deti trpia, keď nevidia svojho druhého rodiča a očami konfliktu vidíme, že dieťaťu je najlepšie jedine v našej prítomnosti. Čo Vám ale môže pomôcť získať potrebný nadhľad, aby ste aj pod tlakom negatívnych emócií k druhému partnerovi, konali v čo najlepšom záujme dieťaťa?

Jeden uznávaný sudca, menom Jürgen Rudolph, rodičom „súdiacim sa o deti“ vo svojej súdnej praxi často pripomínal:

Čo to vlastne robíte? Vy mi kladiete svoje dieťa na môj sudcovský stôl a vôbec sa nehanbíte? To je vaša zodpovednosť, vy o tom máte rozhodnúť.“

Je nesporné, že schopní rodičia poznajú to najlepšie blaho svojho dieťaťa. V porovnaní s rodičmi, sudca nepozná dieťa tak dobre, nemá ho tak rád a predsa rodičia žiadajú, aby o budúcnosti ich milovaného dieťaťa rozhodol práve on. Ako ale možno dosiahnuť medzi rodičmi dohodu o budúcnosti ich dieťaťa, ak medzi nimi viazne komunikácia?

Mediácie je cesta k prijateľnej RODIČOVSKEJ dohode.

Uzatvorenie rodičovskej dohody je možné dosiahnuť aj v rámci rodinnej mediácie, v ktorej rodičia za pomoci mediátora riešia všetky potrebné otázky výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu do budúcnosti tak, aby bolo zachované právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a to s ohľadom na jeho najlepší záujem.

Cieľom rodinnej mediácie je dostať rodičov do diskusie.

Rodinná mediácia rozvíja medzi rodičmi dieťaťa racionálnu komunikáciu bez negatívnych emócií s cieľom dosiahnuť najlepšie blaho dieťaťa.

ČO TO VLASTNE RODIČOVSKÁ DOHODA JE?

Rodičovská dohoda je dohoda o výkone rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, ktorú môžu uzavrieť rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú (nie sú manželmi) alebo sú pred alebo aj po rozvode manželstva. Ak sa zmenia pomery, súd môže už schválenú rodičovskú dohodu zmeniť.

Rodičovskú dohodu je ale potrebné po jej uzavretí predložiť súdu na schválenie za účelom zabezpečenia jej vykonateľnosti.

Ak súd dospeje k záveru, že rodičovská dohoda je v súlade so zákonom a v najlepšom záujme dieťaťa, rodičovskú dohodu prednostne schváli, v opačnom prípade sám rozhodne autoritatívnym rozhodnutím. V prípade rozvodu manželstva sa rodičovská dohoda stane súčasťou rozhodnutia o rozvode manželstva.

V rodičovskej dohode si rodičia môžu aj za pomoci mediátora dohodnúť podmienky výkonu ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu a to najmä otázku:

    • zverenia maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, prípadne do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov,

    • zastupovania maloletého dieťaťa a správy jeho majetku,

    • styku, teda stretávania sa rodiča s maloletým dieťaťom,

    • výšky výživného a iné.

PREČO JE MEDIÁCIA OBZVLÁŠŤ VHODNÁ PRI KONFLIKTOCH RODIČOV?

V prípade potreby úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, napriek nefungujúcemu partnerskému alebo manželskému vzťahu, tieto osoby ostávajú rodičmi po zvyšok svojho života a preto by dohoda mala byť pre nich prioritou.

O tom, že dohodnúť sa dá, svedčí napríklad aj rodičovská dohoda o zvýšení výživného v konaní pred Okresným súdom Vranov nad Topľou. Stiahnite si v ODKAZE rozhodnutie a prečítajte si viac.

*Viac informácií môžete získať v českých Lidových novinách z 28.11.2016 v článku „Kdo se nedohodne, nemá rád své díte“.