MÁTE S NIEKYM SPOR?

Riešte ho mimosúdne. Mediáciou.

 

Mediácia predstavuje mimosúdny spôsob riešenia sporu, v ktorom strany riešia svoj spor za pomoci mediátora s cieľom uzatvoriť vzájomne prijateľnú a záväznú dohodu.

 

 


POZRITE SI KRÁTKE VIDEO O VÝHODÁCH MEDIÁCIE

VÝHODY MEDIÁCIE

Rýchlosť

Trvanie mediačného procesu sa počíta na hodiny, dni a týždne, ťažšie spory niekedy na mesiace.

Konanie mimo súdu

Hľadajte vlastné možnosti a riešenia za pomoci mediátora namiesto autoritatívneho rozhodnutia súdu.

Úspora peňazí

Mediácia je v porovnaní s celým súdnym procesom, nákladmi na súdne poplatky a právne služby, menej nákladná.


Riešte spory v rodine, so spoluvlastníkmi, zamestnávateľmi, obchodnými partnermi, vzájomne prijateľným spôsobom. 

 


ÚSPECHY MEDIÁCIE 2019

vykonávanej mediátorkou Mgr. Veronikou Moskaľovou

Rating: 5 out of 5.

3 týždne

priemerná dĺžka mediácie 

86 €

cena mediácie v priemere na osobu 

75 %

percentuálny výpočet účastníkov, ktorí sa v mediácii dohodli  


AKÉ SPORY MOŽNO V MEDIÁCII RIEŠIŤ?

Rodinné spory

 • rodičovská dohoda pri rozvode
 • výživné
 • vyporiadanie majetku po rozvode (BSM)
 •  zaopatrenie rodičov
 • iné

Občianske spory

 • spoluvlastnícke vzťahy
 • nájomné vzťahy
 • spory z darovania
 • vecné bremená
 • spory zo zmlúv
 • náhrada škody

Obchodné spory

 • spory zo zmlúv obchodného charakteru
 • odberateľsko – dodávateľské spory
 • pohľadávky a záväzky a iné

Pracovné spory

 • neplatná výpoveď
 • nezaplatenie mzdy
 • pracovné úrazy
 • personálne otázky
 • mobbing, bossing
 • iné


SPOKOJNÍ ÚČASTNÍCI MEDIÁCIE

,,Všetko vychádza tak ako bolo dohodnuté po rozvode. Hypotéka a dom prešli na mňa a akurát ešte ona vybavuje pôžičku, aby ma vyplatila tak ako sa zaviazala. Obrátim sa aj nabudúce, keď budem niečo riešiť. Som spokojný a odporúčam aj iným.

Juraj (okr. Sobrance)

,,Prístup p. Moskálovej je profesionálny, ústretový a zároveň priateľský. Jej služby som využila pri vyrovnáváni majetkového podielu s bratom a v súvislosti s vysporiadaním vecného bremena na nehnuteľnosti, ktorá nám bola s bratom darovaná.

Jana (okr. Vranov nad Topľou)


VIAC O MEDIÁCII

Kto rozhoduje o mediácii?

Pre mediáciu sa môžu dobrovoľne rozhodnúť sporiace sa strany. Ak je to možné a účelné, súd stranám odporúči, aby sa o zmier pokúsili mediáciou.

Čo je obvyklým výsledkom mediácie?

Obvyklým výsledkom mediácie je mediačná dohoda, ktorá je konsenzom všetkých osôb zúčastnených na mediácii, je jasne formulovaná, zrozumiteľná, vykonateľná a prijateľná pre všetky strany.

Akú záväznosť má mediačná dohoda?

Mediačná dohoda je záväzná pre všetky osoby zúčastnené na mediácii. Za splnenia zákonných požiadaviek môže mať dohoda formu exekučného titulu.

V akých sporoch mediátorka poskytuje mediačné služby a v akých neposkytuje?

Mediačné služby sú poskytované mediátorkou v sporoch: manželských, partnerských a rodinných, susedských, občianskoprávnych, pracovnoprávnych a v sporoch, ktoré vznikajú v obchodných záväzkových vzťahoch. 

Mediátorka neposkytuje mediačné služby v sporoch spotrebiteľských  a vo veciach, ktoré sú prejednávané v trestnom konaní.

Akú úlohu zohráva v mediácii mediátor?

Mediátor vykonáva v spore mediáciu, ak sa na ňom strany dohodnú. Je v každom spore nestranný, nezastupuje ani jednu zo sporových strán, vďaka čomu je schopný vnímať potreby a záujmy oboch strán.  Mediátor ovláda aj právnu stránku veci.

Za čo mediátor zodpovedá?

Mediátor zodpovedá za mediačný proces, nie za výsledok mediácie. Strany preberajú zodpovednosť za výsledok mediácie, teda či k uzavretiu dohody dôjde.

Ako vyzerá proces mediácie?

Mediácia je proces pozostávajúci z konkrétnych fáz a súborov mediačných techník uľahčujúcich riešenie konfliktu. 

Ktoré spory sú vhodné na mediáciu?

Mediácia sa môže uplatniť všade tam, kde sú strany ochotné riešiť spor zmierlivo vzájomnou dohodou a kde sú vzťahy medzi stranami dlhodobého charakteru a ich záujmom je udržať tento vzťah aj do budúcna. Napríklad členovia rodiny, spolupracovníci, susedia, obchodní partneri a ďalší.

Ktoré spory sú nevhodné na mediáciu?

Mediácia nie je vhodná v prípadoch, keď sa jedná o konflikty spojené s násilím (napr. domáce násilie), pri ktorých sú predmetom základné ľudské práva a ústavné práva, pri osobách dlhodobo závislých (napr. na liekoch, omamných a psychotropných látkach), prípadne so psychickými poruchami, medzi stranami vo veľmi zjavnej nerovnosti alebo ak sa jedná o dlhodobé hlboké vzťahové krízy.