Mediátor Mgr. Veronika Moskaľová

Mimosúdne riešenie sporov / mediáciou

Rada sa s Vami stretnem a objasním výhody riešenia Vášho sporu mediáciou.

Máte s niekym spor?

Urobte už dnes prvý krok. Využite pomoc mediátora. Mediácia je rýchla, diskrétna a ekonomická.

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej strany pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

Mediátorka Mgr. Veronika Moskaľová je odborníkom na komunikáciu, vyštudovala právo a je zapísaná v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 1837. 

Bezplatná úvodná konzultácia

Výber spôsobu konzultácie s mediátorkou je na Vás. Telefonicky, emailom alebo osobne.  V rámci nej mediátorka posúdi vhodnosť sporu na mediáciu, objasní možnosti a výhody mediácie a oznámi stanovisko o prijatí/neprijatí sporu na mediáciu. Trvá max. 30 minút podľa uváženia mediátorky.

Ušetrite čas a peniaze

Mediácia je v porovnaní s celým súdnym procesom, nákladmi na súdne poplatky a právne služby, menej nákladná.
Trvanie mediačného procesu sa počíta na hodiny, dni a týždne, ťažšie spory niekedy na mesiace.

Vyhnite sa súdnemu systému

Majte sami kontrolu nad procesom riešenia Vášho sporu ako aj nad jeho výsledkom. Mediácia je v mnohých prípadoch možná aj vtedy, ak sa už súdite.

Hľadajte flexibilnejšie riešenia

V dohode nastavené podmienky Vám budú s väčšou pravdepodobnosťou viac vyhovovať ako podmienky uložené v autoritatívnom súdnom rozhodnutí, pretože spor bol vyriešený za podmienok, ktoré ste si ako strany odsúhlasili.

Udržte si korektné vzťahy

Vzhľadom k tomu, že mediácia je v zásade založená na spolupráci, členovia rodiny, spolupracovníci, susedia, obchodní partneri a ďalší, môžu riešiť konflikty vzájomne prijateľným spôsobom.

Zachovajte dôvernosť

Väčšina súdnych procesov prebieha verejne. Informácie, získané v priebehu mediácie sú dôverné. Strany sporu nemôžu uvádzať ako dôkaz veci, ktoré sa ako dôverné pri mediácii dozvedeli.

Dôležité! Rovnako ako počas súdneho konania aj počas mediácie premlčacie a prekluzívne lehoty neplynú.

 

Doprajte si čas na dohodu!

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Pre mediáciu sa môžu dobrovoľne rozhodnúť sporiace sa strany. Ak je to možné a účelné, súd stranám odporúči, aby sa o zmier pokúsili mediáciou.

Obvyklým výsledkom mediácie je mediačná dohoda, ktorá je konsenzom všetkých osôb zúčastnených na mediácii, je jasne formulovaná, zrozumiteľná, vykonateľná a prijateľná pre všetky strany.

Nie. Počas mediácie premlčacie a prekluzívne lehoty neplynú. V prípade, ak mediačné konanie neviedlo k uzavretiu dohody, veriteľ nestráca nárok na uplatnenie si svojho práva na súde.

Mediačná dohoda je záväzná pre všetky osoby zúčastnené na mediácii. Za splnenia zákonných požiadaviek môže mať dohoda formu exekučného titulu.

Mediačné služby sú poskytované mediátorkou v sporoch: manželských, partnerských a rodinných, susedských, občianskoprávnych, pracovnoprávnych a v sporoch, ktoré vznikajú v obchodných záväzkových vzťahoch.

Mediátorka neposkytuje mediačné služby v spotrebiteľských sporoch a vo veciach, ktoré sú prejednávané v trestnom konaní.

Mediátor vykonáva v spore mediáciu, ak sa na ňom strany dohodnú. Je v každom spore nestranný, nezastupuje ani jednu zo sporových strán, vďaka čomu je schopný vnímať potreby a záujmy oboch strán.  Mediátor ovláda aj právnu stránku veci.

Mediátor zodpovedá za mediačný proces, nie za výsledok mediácie. Strany preberajú zodpovednosť za výsledok mediácie, teda či k uzavretiu dohody dôjde.

Mediácia je proces pozostávajúci z konkrétnych fáz a súborov mediačných techník uľahčujúcich riešenie konfliktu. 

Mediácia sa môže uplatniť všade tam, kde sú strany ochotné riešiť spor zmierlivo vzájomnou dohodou a kde sú vzťahy medzi stranami dlhodobého charakteru a ich záujmom je udržať tento vzťah aj do budúcna. Napríklad členovia rodiny, spolupracovníci, susedia, obchodní partneri a ďalší.

Mediácia nie je vhodná v prípadoch, keď sa jedná o konflikty spojené s násilím (napr. domáce násilie), pri ktorých sú predmetom základné ľudské práva a ústavné práva, pri osobách dlhodobo závislých (napr. na liekoch, omamných a psychotropných látkach), prípadne so psychickými poruchami, medzi stranami vo veľmi zjavnej nerovnosti alebo ak sa jedná o dlhodobé hlboké vzťahové krízy.

Rodičovská dohoda v mediácií nie je iba snom.

Viac v blogu.

V ČOM je mediácia zvlኍ úspešná?

Rodičovská dohoda

 • napr. vo veci výchovy, výživy a úpravy styku s maloletým dieťaťom na čas po rozvode / medzi rodičmi dieťaťa
 • o určení výšky výživného (zníženie, zvýšenie) na maloleté /plnoleté dieťa

*cena zahŕňa 1 mediačné sedenie a vypracovanie mediačnej dohody účtovanej jednej strane, ak si strany dohodnú spôsob úhrady odmeny pre mediátora každý 1/2 z celku

Dohoda o vyporiadaní BSM

 • dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode manželstva (úprava majetkových vzťahov po rozvode)
 • vyporiadanie pohľadávok a dlhov manželov

*cena zahŕňa 1 mediačné sedenie a vypracovanie mediačnej dohody účtovanej jednej strane pri najnižšej hodnote sporu, ak si strany dohodnú spôsob úhrady odmeny pre mediátora každý 1/2 z celku

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

 • napr. rozdelením veci (nehnuteľnosti)
 • napr. výlučným vlastníctvom spoluvlastníka za primeranú finančnú náhradu ustupujúcemu spoluvlastníkovi
 • napr. predajom veci (nehnuteľnosti) a rozdelením výťažku z predaja
 • iným spôsobom

*cena zahŕňa 1 mediačné sedenie a vypracovanie mediačnej dohody účtovanej jednej strane pri najnižšej hodnote sporu, ak si strany dohodnú spôsob úhrady odmeny pre mediátora každý 1/2 z celku

BEZPLATNÁ MEDIAČNÁ PORADŇA

MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s mediátorkou Mgr. Veronikou Moskaľovou zriadili bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá bude prebiehať každý posledný piatok v mesiaci od 13.00 hod. do 15.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu.

Účelom bezplatnej mediačnej poradne je informovať obyvateľov o možnostiach riešenia ich  susedských, rodinnoprávnych, občianskoprávnych, pracovnoprávnych alebo obchodných sporov, cestou mediácie.

Termíny ROK 2020: 31.1. / 28.2. / 27.3. / 24.4. / 29.5.  

OBCE SAČUROV

POZOR! ZMENA MIESTA KONANIA!

Obec Sačurov v spolupráci s mediátorkou Mgr. Veronikou Moskaľovou zriadili bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá bude prebiehať od novembra 2019 každý tretí piatok v mesiaci od 13.00 hod. do 15.00 hod. v mediačnej kancelárii mediátorky ul. M. R Štefánika 865/220 vo Vranove nad Topľou, na I. posch.

Účelom bezplatnej mediačnej poradne je informovať obyvateľov o možnostiach riešenia ich  susedských, rodinnoprávnych, občianskoprávnych, pracovnoprávnych alebo obchodných sporov, cestou mediácie.

Facebook novinky

kONTAKT

 • 0918 576 893
 • mediator@dohodnisa.sk
 • Kancelária: M. R. Štefánika 865/220, 093 01 Vranov nad Topľou, I. posch.
 • Korešpondencia: Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou