Máte s niekym spor? Riešte ho mimosúdne. Mediáciou.

Mediácia predstavuje mimosúdny spôsob riešenia sporu, v ktorom strany riešia svoj spor za pomoci mediátora s cieľom uzatvoriť vzájomne prijateľnú a záväznú dohodu.

Mediácia je rýchla, neformálna, diskrétna a časovo a finančne výhodná.

VÝHODY MEDIÁCIE

Rýchlosť

Trvanie mediačného procesu sa počíta na hodiny, dni a týždne, ťažšie spory niekedy na mesiace.

KONANIE MIMO SÚDU

Hľadajte vlastné možnosti a riešenia za pomoci mediátora namiesto autoritatívneho rozhodnutia súdu.

ÚSPORA PEŇAZÍ

Mediácia je v porovnaní s celým súdnym procesom, nákladmi na súdne poplatky a právne služby, menej nákladná.

ZACHOVAJTE KOREKTNÉ VZŤAHY

Riešte spory v rodine, so susedmi, zamestnávateľmi, obchodnými partnermi vzájomne prijateľným spôsobom.

ÚSPECHY MEDIÁCIE 2019

1
týždne

priemerná dĺžka mediácie v roku 2019 vykonávanej mediátorkou Mgr. Moskaľovou

1
cena mediácie

cena mediácie v priemere na osobu v roku 2019 vykonávanej mediátorkou Mgr. Moskaľovou

1 %
SA DOHODL0

percentuálny výpočet účastníkov, ktorí sa v mediácii vykonávanej mediátorkou Mgr. Moskaľovou v roku 2019 dohodli  

ČO HOVORIA ÚČASTNÍCI MEDIÁCIE?

Profesionalita, promptnosť, úspech! Ďakujem.
Silvia
Bratislava
PO VYPORIADANÍ MAJETKU PO ROZVODE: Všetko vychádza tak ako bolo dohodnuté. Hypotéka a dom prešli na mňa a akurát ešte ona vybavuje pôžičku, aby ma vyplatila tak ako sa zaviazala. Obrátim sa aj nabudúce, keď budem niečo riešiť. Som spokojný a odporúčam aj iným.
Juraj
okr. Sobrance
Prístup p. Moskálovej je profesionálny, ústretový a zároveň priateľský. Jej služby som využila pri vyrovnáváni majetkového podielu s bratom. Taktiež mi pomohla získať potrebné doklady k hypotekárnému úveru, v súvislosti s vysporiadaním vecného bremena na nehnuteľnositi, ktorá nám bola s bratom darovaná. Veľmi oceňujem aj to, že sa p. Moskálová bola ochotná s nami stretnúť aj po pracovnej dobe a všetko sme prispôsobili našim možnostiam. Je skvelé , že takúto kanceláriu vo Vranove máme 🙂
Jana
okr. Vranov nad Topľou

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Pre mediáciu sa môžu dobrovoľne rozhodnúť sporiace sa strany. Ak je to možné a účelné, súd stranám odporúči, aby sa o zmier pokúsili mediáciou.

Obvyklým výsledkom mediácie je mediačná dohoda, ktorá je konsenzom všetkých osôb zúčastnených na mediácii, je jasne formulovaná, zrozumiteľná, vykonateľná a prijateľná pre všetky strany.

Mediačná dohoda je záväzná pre všetky osoby zúčastnené na mediácii. Za splnenia zákonných požiadaviek môže mať dohoda formu exekučného titulu.

Mediačné služby sú poskytované mediátorkou v sporoch: manželských, partnerských a rodinných, susedských, občianskoprávnych, pracovnoprávnych a v sporoch, ktoré vznikajú v obchodných záväzkových vzťahoch. 

Mediátorka neposkytuje mediačné služby v sporoch spotrebiteľských  a vo veciach, ktoré sú prejednávané v trestnom konaní.

Mediátor vykonáva v spore mediáciu, ak sa na ňom strany dohodnú. Je v každom spore nestranný, nezastupuje ani jednu zo sporových strán, vďaka čomu je schopný vnímať potreby a záujmy oboch strán.  Mediátor ovláda aj právnu stránku veci.

Mediátor zodpovedá za mediačný proces, nie za výsledok mediácie. Strany preberajú zodpovednosť za výsledok mediácie, teda či k uzavretiu dohody dôjde.

Mediácia je proces pozostávajúci z konkrétnych fáz a súborov mediačných techník uľahčujúcich riešenie konfliktu. 

Mediácia sa môže uplatniť všade tam, kde sú strany ochotné riešiť spor zmierlivo vzájomnou dohodou a kde sú vzťahy medzi stranami dlhodobého charakteru a ich záujmom je udržať tento vzťah aj do budúcna. Napríklad členovia rodiny, spolupracovníci, susedia, obchodní partneri a ďalší.

Mediácia nie je vhodná v prípadoch, keď sa jedná o konflikty spojené s násilím (napr. domáce násilie), pri ktorých sú predmetom základné ľudské práva a ústavné práva, pri osobách dlhodobo závislých (napr. na liekoch, omamných a psychotropných látkach), prípadne so psychickými poruchami, medzi stranami vo veľmi zjavnej nerovnosti alebo ak sa jedná o dlhodobé hlboké vzťahové krízy.

AKÉ SPORY MOŽNO V MEDIÁCII RIEŠIŤ?

OBČIANSKE SPORY

 • spoluvlastnícke vzťahy
 • nájomné vzťahy
 • spory z darovania
 • vecné bremená
 • spory zo zmlúv
 • náhrada škody
 • susedské spory a iné

RODINNÉ SPORY

 • rozvod
 • výživné
 • vyporiadanie majetku po rozvode (BSM)
 •  zaopatrenie rodičov
 • iné

OBCHODNÉ SPORY

 • spory zo zmlúv obchodného charakteru
 • odberateľsko – dodávateľské spory
 • pohľadávky a záväzky a iné

PRACOVNÉ SPORY

 • neplatná výpoveď
 • nezaplatenie mzdy
 • pracovné úrazy
 • personálne otázky
 • mobbing, bossing
 • iné