MÁTE SPOR? UROBTE UŽ DNES PRVÝ KROK.

VYUŽITE POMOC MEDIÁTORA. MEDIÁCIA JE RÝCHLA, DISKRÉTNA A EKONOMICKÁ

Ak sa chcete vyhnúť súdnej bitke alebo uniknúť tej, ktorú už máte, prípadne inému konfliktu, efektívnym RIEŠENÍM JE MEDIÁCIA.

Mediácia predstavuje mimosúdny spôsob riešenia sporu, kde strany pomocou tretej neutrálnej osoby mediátora riešia svoj spor vzájomnou dohodou, prijateľnou pre obe strany.

Mediátor je odborne kvalifikovaná, nezávislá a nestranná osoba, zapísaná v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Mediátor je odborníkom v oblasti riešenia sporov a komunikácie.

Čítaj viac


 

Kto rozhoduje o mediácii?

Pre mediáciu sa môžu dobrovoľne rozhodnúť sporiace sa strany, osoby nachádzajúce sa v konflikte.

Ak je to možné a účelné, súd stranám odporúči, aby sa o zmier pokúsili mediáciou.

Spory v mediácii

Mediačné služby sú poskytované mediátorkou v sporoch:

  • manželských, partnerských a rodinných
  • susedských
  • občianskoprávnych
  • vzniknutých v obchodných záväzkových vzťahoch
  • pracovnoprávnych

Mediačné služby nie sú poskytované mediátorkou:

  • v spotrebiteľských sporoch
  • vo veciach, ktoré sú prejednávané  v trestnom konaní

Chcem sa dozvedieť viac

Výsledok mediácie

Strany sporu majú kontrolu nad procesom riešenia sporu ako aj nad jeho výsledkom. Obvyklým výsledkom mediácie je dohoda, ktorá je záväzná pre všetky osoby zúčastnené na mediácii.

Za splnenia zákonných požiadaviek môže mať dohoda formu exekučného titulu.

Počas mediácie premlčacie a prekluzívne lehoty neplynú.

V prípade ak mediačné konanie neviedlo k uzavretiu dohody, veriteľ nestráca nárok na uplatnenie si svojho práva na súde.

Chcem sa dozvedieť viac

 

 UŠETRITE

Mediácia je v porovnaní s celým súdnym procesom, nákladmi na súdne poplatky a právne služby, menej nákladná. Trvanie mediačného procesu sa počíta na dni a týždne, ťažšie spory niekedy na mesiace. V niektorých prípadoch je možné dosiahnuť  výslednú mediačnú dohodu dokonca už aj po niekoľkých hodinách.

UDRŽTE SI DOBRÉ VZŤAHY

Vzhľadom k tomu, že mediácia je v zásade založená na spolupráci, členovia rodiny, spolupracovníci, susedia, obchodní partneri a ďalší môžu riešiť konflikty vzájomne prijateľným spôsobom.

VYHNITE SA SÚDNEMU SYSTÉMU

Majte sami kontrolu nad procesom riešenia Vášho sporu ako aj nad jeho výsledkom.

Mediácia je v mnohých prípadoch možná aj vtedy, ak sa už súdite.

ZACHOVAJTE DÔVERNOSŤ

Väčšina súdnych procesov prebieha verejne. Informácie, získané v priebehu mediácie sú dôverné. Je to užitočné na ochranu obchodného tajomstva a iných citlivých informácii.

Strany sporu nemôžu uvádzať ako dôkaz veci, ktoré sa ako dôverné pri mediácii dozvedeli.

HĽADAJTE FLEXIBILNÉ RIEŠENIA

Podmienky mediačnej dohody sa s väčšou pravdepodobnosťou budú viac plniť ako podmienky nastavené v autoritatívnom súdnom rozhodnutí, pretože spor bol vyriešený za podmienok, ktoré si strany samé nastavili a s ktorými súhlasili.